اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6943

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/7/85 که در تاریخ 7/9/85 به این اداره واصل شد: 1 - با توجه به خروج آقای محمود آباقری مرزیجرانی از شرکت، آقای ارسلان ترکمان برای باقیمانده مدت تصدی مدیران به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شد. 2 - با استعفای آقای محسن نمازی از عضویت در هییت مدیره موافقت و خانم طاهره داود آبادی فراهانی به جای ایشان به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تعیین شد. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/7/85 : تغییرات زیر در سمتهای مدیران و دارندگان حق امضا ایجاد گردید: آقای علی نمازی به عنوان مدیرعامل، آقای ارسلان ترکمان به عنوان رییس و خانم طاهره داودآبادی فراهانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل بروات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به موادی از قانون تجارت و تاییدیه نام شماره 3620 ن 32 - 10/1/85 اداره کل ثبت شرکتها خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: کلیه امور مربوط به ساختمان، ابنیه (تجاری و مسکونی، اداری، صنعتی، ورزشی، بیمارستانهای خاص و جایگاهها)، انبوه سازی، راه، آب، خطوط لوله، محوطه سازی، سوله سازی، اسکله، سد، مشاوره در امور طراحی و نظارت نماسازی، تاسیسات مکانیکی و برقی. 2 - مدت مبدا تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، مقابل پمپ بنزین، 12 متری شیخ طبرسی، کدپستی 4781 - 7 - 38147 4 - سرمایه اولیه: به مبلغ ده میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی بانام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 107/7/8856 - 19/2/85 بانک ملت شعبه میدان شهدا اراک به حساب جاری شماره 29/511793 به نام شرکت واریز شده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران: آقای محسن نمازی راد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود آباقری مرزیجرانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی نمازی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد. 8 - بازرسان شرکت: آقای مهدی گنجی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد خسروی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی