اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2475

شناسه ملی: 10860061120

تاریخ ثبت: 1387/09/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/23:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1397 : ـ آقای یوسف دهیادگاری به شماره ملی 307115XXXX و خانم سمیه ابوالقاسمی به شماره ملی 307116XXXX و آقای رضا ده یادگاری به شماره ملی 307035XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ آقای مجتبی نورمحمدی چناری به شماره ملی 307116XXXX بازرس اصلی و آقای محمدحسین دهیادگاری شماره ملی 307189XXXX بازرس علی البدل به عنوان بازرس برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970917XXXX47896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/08/1397 : ـ آقای یوسف دهیادگاری به شماره ملی 307115XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای رضا ده یادگاری به شماره ملی: 307035XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم سمیه ابوالقاسمی به شماره ملی: 307116XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قراردادهای تعهدآور و نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970917XXXX37197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: - آقای یوسف دهیادگاری به شماره ملی 307115XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - خانم سمیه ابوالقاسمی به شماره ملی 307116XXXX به سمت رییس هییت مدیره - خانم فاطمه ده یادگاری به شماره ملی 307035XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 - کلیه اسنادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت به امضا یوسف دهیادگاری به همراه بامهرشرکت دارای اعتبارمیباشد. ش 961202XXXX58525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمیه ابوالقاسمی به شماره ملی 307116XXXX و آقای یوسف دهیادگاری به شماره ملی 307115XXXX و خانم فاطمه دهیادگاری به شماره ملی 307035XXXX 2 - آقای مجتبی نورمحمدی چناری به شماره ملی 307116XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین دهیادگاری به شماره ملی 307189XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 961202XXXX57640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 - به موضوع فعالیت شرکت مواردی به شرح ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: رشته برق، در برگیرنده خدمات و امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع،فوق توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق و تاسیسات برقی،اجرای خطوط گرم و سرد ،طراحی و مشاوره، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن تعمیرات و اتفاقات برق،خدمات و امور پیمانکاری مربوط به رشته مخابرات و ساختمان و ابنیه و تامین نیروی انسانی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) ش 961202XXXX71743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1393 : تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفربه 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 940910XXXX33563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/12/1393 : 1 ـ آقای غلامرضا ده یادگاری به کد ملی 307143XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای محمدحسین دهیادگاری به کد ملی 307189XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: ـ خانم غزال باقری اورکانی به کد ملی 128970XXXX ـ آقای یوسف دهیادگاری به کد ملی 307115XXXX ـ خانم سمیه ابوالقاسمی به کد ملی 307116XXXX ـ خانم فاطمه ده یادگاری به کد ملی 307035XXXX ش 940910XXXX71317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1393 : 1 ـ خانم سمیه ابوالقاسمی به کد ملی 307116XXXX به سمت رییس هییت مدیره.خانم فاطمه ده یادگاری به کد ملی 307035XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره.آقای یوسف دهیادگاری به کد ملی 307115XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره.خانم غزال باقری اورکانی به کد ملی 128970XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور وسایر مکاتبات ونامه های اداری شرکت به امضا مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940910XXXX71240 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1393 : 1 ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید ودرنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: رشته برق: در برگیرنده خدمات و امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع،فوق توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن، تعمیرات و اتفاقات برق،خدمات و امور پیمانکاری مربوط به رشته مخابرات و ساختمان و ابنیه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 940910XXXX26175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/9/91 شرکت فوق الذکر: 1 آقای یوسف دهیادگاری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم سمیه ابوالقاسمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه دهیادگاری به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 آقای غلامرضا دهیادگاری به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین دهیادگاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 91 انتخاب شد. 3 نشریه سخن تازه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت فوق الذکر که در تاریخ 23/9/87 تحت شماره 2475 دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و در مورخ 25/9/87 از لحاظ امضای دفتر تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: اجرا، توزیع، انتقال شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط و نصب پستهای توزیع، انتقال شبکه های فوق توزیع، نصب پستهای فوق توزیع، اجرا روشنایی معابر، ساخت انواع تابلوهای توزیع برق، سیم کشی ساختمانها، احداث خطوط لوه گاز، آب و گازرسانی به مشترکین خصوصی تاسیس ات، خدمات ساخت منابع آب، ساخت سد، اجرا خطوط تلفن، برق کشی صنعتی. 2 - مرکز اصلی: سیرجان، خیابان شاهچراغ، کوچه شماره 9 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی منقسم به 100 سهم با نام عادی و ارزش اسمی هر سهم 000/10 ریال می باشد و برابر گواهی بانکی شماره 6/8/87 - 299 بانک ملی شعبه سیرجان مبلغ 000/350 ریال سرمایه پرداخت گردیده یو مابقی در تعهد سهامداران می باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت پنج سال تادیه شود و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد. 5 - مدیران شرکت: آقای یوسف دهیادگاری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل خانم سمیه ابوالقاسمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه دهیادگاری به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک، سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت و سایر نامه های اداری با امضای آقای یوسف دهیادگاری ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای جواد بمیدی نژاد به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا دهیادگاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب گردید. 9 - نشریه نگارستان برای درج آگهیهای شرکت معرفی شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی