اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 16120

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تهران خیابان آزادی بلوار استاد معین

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/12:

به این وسیله از بستانکاران شرکت پروویمی ایران سهامی خاص() دعوت به عمل می آید که وفق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت 6 ماه از این تاریخ (تاریخ انتشار اولین آگهی) مدارک و مستندات طلب خود را به اینجانب ابوالقاسم منوچهریان مدیرتصفیه تحویل نمایند در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. پ 1618947 33 مدیرتصفیه شرکت پروویمی ایران ( سهامی خاص) ابوالقاسم منوچهریان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت تصفیه مورخ 9/10/91 در شرکت پروویمی ایران( سهامی خاص) به شماره ثبت 16120 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 شرکت منحل اعلام گردید. 2 آقای ابوالقاسم منوچهریان به سمت مدیرتصفیه معرفی گردید. 3 محل تصفیه مرغداری میرزایو واقع در محمد شهر خیابان سردخانه پدم اعلام گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تصمیمات شرکت پروویمی ایران (سهامیخاص) ثبت شده به شماره 16120 و طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ 25/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/5/91 واصل گردیده: 1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. 2ـ آقایان محمدحسین زرگر بسمت بازرس اصلی و رضا موثق بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند. 4ـ اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شموئیل عیشومیرزایو با کد ملی 275333XXXX و سید محسن حجازی و هادی محققزاهد با کد ملی 272132XXXX 5ـ بموجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 17/3/91 آقای شموئیل عیشومیرزایو بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای سید محسن حجازی بسمت نائبرئیس هیئتمدیره آقای هادی محققزاهد بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 5/4/90 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. 2 آقای محمد حسین زرگر به سمت بازرس اصلی و آقای رضا موثق به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/23:

آگهی تصمیمات شرکت پروویمی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره 16120 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/2/89 شرکت مزبور که در تاریخ 15/4/89 واصل گردید: آقای محمدحسین زرگر به سمت بازرس اصلی و آقای رضا موفق به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقایان شموییل عیشومیرزایو و سید محسن حجازی و هادی محقق زاهد بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/3/89 آقایان شموییل عیشومیرزایو به سمت رییس هییت مدیره و سید محسن حجازی به سمت نایب رییس هییت مدیره و هادی محقق زاهد به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره به امضا آقای شموییل عیشومیرزایو (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تصمیمات شرکت پرو ویمی ایران سهامیخاص به شماره ثبت 16120 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 6/3/88 شرکت مزبور که در تاریخ 23/3/88 واصل گردیده: 1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. 2ـ آقایان محمدحسین زرگر به سمت بازرس اصلی و آقای رضا موثق به سمت بازرس علیالبدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. 3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 1/3/87 شرکت پروویمی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره 16120 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان شموییل عیشو میرزایو و سیدمحسن حجازی و هادی محقق زاهد به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای محمدحسین زرگر به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا موثق به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 -آقای شموییل عیشو میرزایو به عنوان رییس هییت مدیره و اقای سیدمحسن حجازی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای هادی محقق به عنوان مدیر عامل و عضو برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و مکاتبات با امضا رییس هییت مدیره آقای شموییل عیشو میرزایو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/6/86 در شرکت پرو ویمی ایران ( سهامی خاص) به شماره ثبت 8857 ثبت شرکتهای تهران محل شرکت به کرج جاده ماهدشت انتهای خیابان سردخانه پدم مرغداری میرزایو منتقل و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح و تحت شماره 16120 31/4/1387 ثبت شرکتهای کرج به ثبت رسید. رییس ثبت اسنادواملاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 30/3/85 واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند 84 بتصویب رسید. آقای محمدحسین زرگربسمت بازرس اصلی و آقای رضا موثق بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان شموییل عیشو میرزایو، سید محسن حجازی، هادی محقق زاهد، بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/3/85 آقایان شموییل عیشو میرزایو بسمت رییس هییت مدیره و سیدمحسن حجازی بسمت نایب رییس هییت مدیره و هادی محقق بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای آقای شموییل عیشو میرزایو همراه با مهر شرکت معتبر است. 10/4 ح اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. آقای محمدحسین زرگر به سمت بازرس اصلی و آقای رضا موثق به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/83 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 ـ آقای محمدحسین زرگر بسمت بازرس اصلی و آقای رضا موثق بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 ـ اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شموییل عیشو میرزایو و سیدمحسن حجازی و هادی محقق زاهد و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/3/83 محل شرکت به تهران خیابان آزادی بلوار استاد معین پلاک 112 تغییر یافت و ماده 1 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی