اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6507

شناسه ملی: 10861313352

تاریخ ثبت: 1386/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 6816746144

آدرس: جدید استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش مرکزی شهر خرم آباد شیرخوارگاه خیابان شهید رحیم دلفان کوچه شهید محمدجواد عزیزی پلاک 0 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1386/08/05

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضای هییت مدیره:بهمن پورفرخ به کد ملی 528995XXXX احمد پورفرخ به کد ملی 528993XXXX محمد گلستانی به کد ملی 407226XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین سمت اعضای هییت مدیره: بهمن پورفرخ به کد ملی 528995XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره احمد پورفرخ به کد ملی 528993XXXX به عنوان رییس هییت مدیره محمد گلستانی به کد ملی 407226XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی واداری شرکت با امضا مدیرعامل (بهمن پورفرخ) یا رییس هییت مدیره (آقای احمد پورفرخ) منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. بازرس اصلی وعلی البدل: رضا علی پور به کد ملی 001737XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعید عباسی به شماره ملی 412057XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980311XXXX21416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت در واحد ثبتی خرم آباد به آدرس جدید:استان لرستان - شهرستان خرم آباد - بخش مرکزی - شهر خرم آباد - شیرخوارگاه - خیابان شهید رحیم دلفان - کوچه شهید محمدجواد عزیزی - پلاک 0 - طبقه اول - کدپستی 681674XXXX تغییر یافت. ش 961208XXXX77893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد گلستانی به کد ملی 407226XXXX احمد پورفرخ به کد ملی 528993XXXX بهمن پورفرخ به کد ملی 528995XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد گلستانی به کد ملی 407226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره احمد پورفرخ به کد ملی 528993XXXX به سمت رییس هییت مدیره بهمن پورفرخ به کد ملی 528995XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، و عقود اسلامی با امضا بهمن پورفرخ یا احمد پورفرخ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مجتبی چوبتراش به کد ملی 528992XXXX به عنوان بازرس اصلی حجت اله ویسکرمی به کد ملی 407322XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 951118XXXX36793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/07:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد پورفرخ بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد گلستانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهمن پورفرخ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 2 ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضای منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 767610XXXX110337XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرم آباد سازمان ثبت اسناد و املا کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/07:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/11/1392 تصمیماتی ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن پورفرخ کد ملی 528995XXXX ، آقای احمد پورفرخ کد ملی 528993XXXX و آقای محمد گلستانی کد ملی 407226XXXX برای مدت 2 سال بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ آقای حجت اله ویس کرمی کد ملی 407322XXXX و آقای مجتبی چوبتراش کد ملی 528992XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. 3 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 767610XXXX110337XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرم آباد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 24/9/90 شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 ـ بهمن پورفرخ ، احمد پورفرخ ، سمیه عادلی و محمد گلستانی برای مدت 2 سال به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ بهمن پورفرخ بسمت رییس هییت مدیره و سمیه عادلی بسمت نایب رییس هییت مدیره و احمد پورفرخ بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 3 ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیرچک ، سفته ، برات و غیره با امضا بهمن پورفرخ یا احمد پورفرخ به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد . 4 ـ سعید مال اسد و سکینه احمدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. 5 ـ روزنامه اقتصاد لرستان جهت درج آگهی هاِی شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسات فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخ 10/8/88 شرکت مذکور تغییرات ذیل به عمل آمد: 1 مهرداد شرفی دارنده 5 سهم که تمام سهام خود را به احمد پور فرخ واگذار کرد و از شرکت استعفا نمود در نتیجه سهامداران عبارتند از: بهمن پورفرخ دارنده 60 سهم احمد پورفرخ دارنده 30 سهم سمیه عادلی دارنده 5 سهم محمد گلستانی دارنده 5 سهم می باشند. 2 بهمن پور فرخ به عنوان مدیر عامل و احمد پورفرخ به سمت رییس هییت مدیره و سمیه عادلی به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضای منفرد مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 افراد مندرج در بند دو محمد گلستانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 سعید مال اسد و سکینه احمدی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی تعیین شد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت پایدار سازه فرخ ( سهامی خاص) که در تاریخ 5/8/86 تحت شماره 6507 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 5/8/86 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: طراح، نظارت، اجرا، مشاوره امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین سازه های فلزی و بتنی، ساختمان سازی، تاسیس ات و تجهیزات ابنیه، شهرک سازی، انبوه سازی مسکن، ساختن برج و آسمان خراش، کلیه کارهای مربوط به پیمانکاری خطوط انتقال آب و فاضلاب، شبکه زهکشی وجمع آوری آب و فاضلاب، کانالهای انتقال آب و فاضلاب، شبکه های آبیاری کشاورزی و صنعتی، کلیه کارهای مربوط به تصفیه خانه های آب و فاضلاب و مخازن مربوطه، امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب و فاضلاب، اصلاح شبکه های آبهای شهری و صنعتی و کلیه کارهای مربوط به آب و فاضلاب، کلیه کارهای مربوط به پیمانکاری خدمات ساخت و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به راه سازی، راههای اصلی و فرعی روستایی، آزاد راه و بزرگراه، معابر، امور پیمانکاری مربوط به سد سازی، پل سازی و بندهای انحرافی آب موج شکن و کلیه کارهای ساخت و خدمات مربوط به پیمانکاری، اسکله دریایی و بنادر امور مربوط به مخابرات داده ای، صوتی، تصویری، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده شبکه های پستی و انتقال سیمی و بی سیمی، شبکه های ماهواره ای و نظایر آنها، کلیه کارهای پیمانکاری مربوط به پروژه های صنعتی مانند پالایشگاه، نیروگاه و غیره، کلیه کارهای مربوط به طراحی و نظارت و پیمانکاری کارهای نقشه برداری، تهیه و انواع نقشه های هوایی، دریایی، زمینی و انواع نقشه های توپوگرافی و کلیه کارهای نقشه برداری ملکی، راه خطوط انتقال آب و برق و گاز، فاضلاب، تونل و تاسیس اتی و امور مربوط به GIS، کلیه کارهای مربوط به خطوط انتقال برق فشار قوی و ضعیف و نصب و راه اندازی پستهای برق فشار قوی و ضعیف و برق رسانی به شهرها و شهرکهای صنعتی و روستاها و کلیه کارهای مربوط به پیمانکاری شهرکهای صنعتی، کلیه کارهای مربوط به پیمانکاری خطوط انتقال بین شهری و مخابرات، صادرات و واردات کلیه وسایل نقشه برداری و ماشین آلات راهسازی و ساختمان، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با آنها. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، 4 سرمایه شرکت: م مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % آن طبق گواهی 705 3/8/86 بانک سپه به حساب جاری 13/560 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: بهمن پورفرخ 60 سهم، احمد پورفرخ 25 سهم، محمد گلستانی 5 سهم، مهرداد شرفی 5 سهم، سمیه عادلی 5 سهم. 6 اولین مدیران شرکت: سمیه عادلی به سمت مدیر عامل و بهمن پورفرخ به سمت رییس هییت مدیره و احمد پورفرخ به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب و مقرراً کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه. 8 بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت:محمد گلستانی و مهرداد شرفی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال تعیین گردیدند. 9 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی