اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861864645

تاریخ ثبت: 1388/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/22

آدرس: دزفول خیابان رازی بین هجرت و رسول اکرم ص

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مرقوم در تاریخ 22/12/88 تحت شماره 3670 و ب شناسه ملی 108618XXXX5 ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تامین و اداره واحد کشاورزی در زمینه توحید انواع محصولات زراعی با استفاده از ماشین آلات و ادوات مدرن کشاورزی و سایر مشروحات مندرج در ماده سه اساسنامه 2 مرکز اصلی شرکت: دزفول، خیابان رازی بین هجرت و رسول اکرم (ص) پلاک 173 تلفن 2229269 3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال بطور نقد و منقسم به 21 سهم پانصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت گردید. 4 هییت مدیره و مدیر عامل : احمد چمن آرا به سمت رییس هییت مدیره، رضا چمن آرا به سمت نایب رییس هییت مدیره، امین چمن آرا به سمت منشی هییت مدیره، امیر چمن آرا به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین و سپس امین چمن آرا به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 6 بازرسان شرکت: آقای علیرضا بشارتی مهر به عنوان بازرس اصلی و نرگس چمن آرا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 25/12/88 تکمیل شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی