اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 305

شناسه ملی: 10260069730

تاریخ ثبت: 1386/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

1,250,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تاریخ 15/07/1396 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از محل واریز نقدی طبق گواهی بانکی 493 مورخ 21/12/1396 بانک سپه شعبه فروغی و صدور از مبلغ 500000000 به مبلغ 125XXXX000 ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 125XXXX000 ریال منقسم به 250 سهم 5000000 ریالی با نام می باشد که تماما پراخت شده می باشد. ش 970211XXXX67311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن طغیانی کد ملی: 128865XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، علی مهری دهنوی کد ملی: 128309XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره، رسول کاظمی کد ملی: 549922XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 960507XXXX78304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن طغیانی کد ملی: 128865XXXX علی مهری دهنوی کد ملی: 128309XXXX رسول کاظمی کد ملی: 549922XXXX و به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسن چنگیز کد ملی: 128789XXXX و احسان درعلی نبی کد ملی: 229781XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960507XXXX93530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 2 15/4/87 مدیر عامل شرکت و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/87 تغییرات زیر در شرکت فوق بتصویب رسیده است. 1 آقای عبدالرضا فیروزبخش که دارای چهل و پنج ( 45 سهم) سهام بوده اند سی و پنج ( 35 سهم) خود را به آقای حسن طغیانی و ده سهم باقیمانده را به آقای محمد حسین دهقانی انتقال دادند که بدین صورت از عضو شرکت خارج گردیدند. خانم مریم عابدی دارای شش ( 6 سهم) بوده اند که سهام خود را کلاً به آقای محمد حسین دهقانی انتقال دادند و از عضو شرکت خارج گردیدند. آقای لطف اله کسیری دارای نه ( 9 سهم) که چهار ( 4 سهم) خود را به آقای محمد حسین دهقانی انتقال دادند که نهایتاً شرح سهامداران پس از نقل و انتقال بصورت زیر می باشد. آقای حسن طغیانی دارای سی و پنج سهم، خانم شهره کسیری دارای بیست و پنج سهم، آقای محمد حسین دهقانی دارای بیست سهم و آقای رسول کاظمی دارای پانزده سهم و آقای لطف اله کسیری دارای پنج سهم. 2 آقایان حسین طغیانی، محمد حسین دهقانی و رسول کاظمی، لطف اله کسیری و خانم شهره کسیری به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب که آقای حسن طغیانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد حسین دهقانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای رسول کاظمی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور شرکت بامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره بامضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقایان محمدرضا مختاری و حبیب اله کیانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ارغوان پردیس عسگران سهامی خاص که در تاریخ 26/4/86 تحت شماره 305 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی، خوراک دام و طیور و بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، تیران و کرون، شهرک عسکران، خیابان مفتح، کوچه شهید حجت الله کاظمی بن بست رعنا 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که مبلغ 350 هزار ریال آن طی شماره 833 مورخ 26/4/86 به شماره حساب جاری 39/5112 به نام شرکت فوق واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت شرکت از تاریخ 26/4/86 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای لطف الله کسیری، خانم شهره کسیری، آقای رسول کاظمی، آقای امیر کاظمی و آقای محمد علی کاظمی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمناً آقای رسول کاظمی به عنوان مدیر عامل ، خانم شهره کسیری به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیر کاظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای لطف الله کسیری و آقای محمد علی کاظمی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد مالی، تعهدات با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و تمامت اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - آقای عبدالله کثیری و آقای اکبر کثیری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی