اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 238038

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران خ بهشتی م تختی خ شهید خلیل حسینی ک آریا وطنی

تاریخ تاسیس: 1383/10/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/09/05:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/9/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: خانم فریبا سعادتی به ش ش 14316 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/500/24 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مجید وهابیان تهرانی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/25 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/50 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح فوق و سهم الشرکه خانم سکینه وهابیان تهرانی مبلغ 000/500 ریال است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 5/9/84 آقای مجید وهابیان تهرانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم فریبا سعادتی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضا آقای مجید وهابیان تهرانی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/10/83 تحت شماره 238038 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و تولید دربهای الکترومکانیک شیشه های ساختمانی و یراق آلات مربوطه و پروفیلها و کلیه امور بازرگانی مشابه و مجاز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ بهشتی ـ م تختی ـ خ شهید خلیل حسینی ـ ک آریا وطنی ـ پ 51 ـ واحد 3 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: آقای مجید وهابیان تهرانی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سکینه وهابیان تهرانی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای مجید وهابیان تهرانی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی