اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 670

شناسه ملی: 14000024231

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/92 تغییرات ی بشرح ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود آگهی می گردد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: پرورش گاو شیری، گوشتی، صنعتی، پرورش شتر، شتر مرغ، ماکیان و شیلات، دامپروری و صنایع تبدیلی دامی و کشاورزی و طیور که به تبع آن ماده 2 اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ش 107200XXXX110547XXXX کفیل ثبت اسناد و املاک نطنز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/1/1391 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/1/1391 تغییرات ی بشرح ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود آگهی می گردد: 1 ماده 31 اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: ماده 31 اصلاحی: هییت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که از بین سهامداران انتخاب می شوند و هر کدام به تنهایی یا تماماً توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می باشند. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید. 3 روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 خانمها کبری باقری و معصومه انصاریان مهابادی با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5 خانم شهلا عامری مهابادیان به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای پویان نادری افشار به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت لغایت 25/5/1392 انتخاب گردیدند. 6 مطابق صورت جلسه هییت مدیره آقایان محمد رضا نادری افشار به سمت رییس هییت مدیره و پیمان نادری افشار به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت لغایت 25/5/1392 ابقا گردیدند و خانم شهلا عامری مهابادیان به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت لغایت 25/5/1392 انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت اسناد و املاک نطنز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی