اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 48657

شناسه ملی: 10380650045

تاریخ ثبت: 1392/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلی شرکت به مشهد بلوار قرنی قرنی 23 برج جاودان طبقه 3 واحد 307 به

کد پستی: 9174836638

تاریخ تاسیس: 1392/04/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/27:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی رضوی راد به کد ملی 087251XXXX آقای هادی پوریوسف به کد ملی 094137XXXX آقای محمد حسین محمدی کمال آبادی به کد ملی 564982XXXX آقای سید مهدی اسلامی به کد ملی 093865XXXX خانم یاسمن علیرضا زاده باقری به کد ملی 087294XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. آقای احسان لطیفیان به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد لطیفیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 950613XXXX18817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای هادی پوریوسف به سمت رییس هییت مدیره - آقای سیدعلی رضوی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای سید مهدی اسلامی به سمت عضو هییت مدیره - خانم یاسمن علیرضا زاده باقری به سمت عضو هییت مدیره - آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی (مدیر عامل) و آقای هادی پوریوسف (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950613XXXX18976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

آگهی تغییرات شرکت مبنا سازه پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48657 و شناسه ملی 103806XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیریحیی طرزی کد ملی 106040XXXX آقای هادی پوریوسف کد ملی 094137XXXX آقای محمد حسین محمدی کمال آبادی کد ملی 564982XXXX آقای سید مهدی اسلامی کد ملی 093865XXXX خانم یاسمن علیرضا زاده باقری کد ملی 087294XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. - آقای احسان لطیفیان به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد لطیفیان به سمت بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هادی پوریوسف به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امیر یحیی طرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سیدمهدی اسلامی به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم یاسمن علیرضا زاده باقری به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی (مدیرعامل) و آقای هادی پوریوسف (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941226XXXX80687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: مشهد ـ بلوار قرنی ـ قرنی 23 ـ برج جاودان ـ طبقه 3 ـ واحد 307 به کدپستی 917483XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 941021XXXX29734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر یحیی طرزی کد ملی 106040XXXX آقای مهدی جلالیان سده کد ملی 094222XXXX آقای امیدرضا سبا کد ملی 094545XXXX آقای هانی ابراهیمی کد ملی 094542XXXX آقای محمد حسین محمدی کمال آبادی کد ملی 564982XXXX 3 ـ آقای احسان لطیفیان کد ملی 093985XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد لطیفیان کد ملی 070260XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940914XXXX64288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای امیر یحیی طرزی کد ملی 106040XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی جلالیان سده کد ملی 094222XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای امیدرضا سبا کد ملی 094545XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای هانی ابراهیمی کد ملی 094542XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد حسین محمدی کمال آبادی کد ملی 564982XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940914XXXX95524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/27:

شرکت فوق در تاریخ 27/4/1392 تحت شماره 48657 و شناسه ملی 103806XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/4/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار شهرآرا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور ابنیه اعم از سازه های چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی. انجام امور ساخت و بهره برداری از سدها، سازه های هیدرولیکی، مخازن آب و شبکه های توزیع و جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب و شبکه های آبیاری و زهکشی و امور مربوط به ساخت راه اعم از اصلی و فرعی و آزادراه و پل و راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی و امور مربوط به خطوط انتقال آب و گاز و نفت و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی از سیستمهای سردکننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان و نیز احداث فضای سبز، جدول گذاری، کاشت درختان و بهسازی و اصلاح اراضی، انجام خدمات طراحی و نظارتی ساختمان اعم از طراحی و نظارت تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، معماری و سازه، شهرسازی و نقشه برداری پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد خیابان پیروزی فاصل پیروزی 47 و 49 پلاک 81 طبقه دوم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 437 مورخ 2/4/1392 نزد بانک انصار شعبه میدان جانباز پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای امیریحیی طرزی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای مهدی جلالیان سده به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای امیدرضا سبا به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای هانی ابراهیمی به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی به سمت عضو هییت مدیره 65 آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا آقای محمدحسین محمدی کمال آبادی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای احسان لطیفیان به عنوان بازرس اصلی 28 آقای فرزاد لطیفیان به عنوان بازرس علی البدل ش 1679386 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی