اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1139

شناسه ملی: 10861805288

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 5653157555

آدرس: کوچه ندایی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1397 و نامه بشماره 474 ـ 27/1/97 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت تعاونی از آدرس قبلی به نشانی گرمی روستای داش بلاق به آدرس جدید،استان اردبیل شهرستان گرمی بخش مرکزی ـ شهر گرمی محله هلال احمر خیابان خدمات کوجه جوان بخت پلاک صفر طبقه همکف به کد پستی 565185XXXX تغییر یافت. ش 970208XXXX68460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمی مغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد نامه شماره 7609 ـ 09/12/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی گرمی و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده 29 تبصره تصویب، و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. آ ـ درس شرکت تعاونی نیز از شهرستان گرمی ـ روستای داشبلاغ به شهرستان گرمی ـ بخش مرکزی ـ دهستان اجارود غربی ـ روستای داش بلاغ خیابان اصلی ـ کوچه ندایی کدپستی: 565315XXXX اصلاح وتغییریافت. ش 961223XXXX68920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمی مغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد نامه شماره 7609 ـ 09/12/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی گرمی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین جوانبخت با کد ملی 162026XXXX و خانم مریم معظمی با کد ملی 162180XXXX و باقر معظمی با کد ملی 162180XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره اصلی و فاطمه جوانبخت با کد ملی 162180XXXX وهانیه شکری با کد ملی 145135XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ طاهره معظمی با کد ملی 161019XXXX به عنوان بازرس اصلی وو صابرخرمی با کد ملی 162049XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961223XXXX13438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمی مغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد نامه شماره 7609 ـ 09/12/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی گرمی صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین جوانبخت بسمت رییس هییت مدیره و باقر معظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مریم معظمی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ حسین جوانبخت نام پدر فرض اله شماره شناسنامه 397 کد ملی 162026XXXX صادره از مغان به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره خانم مریم معظمی با سمت منشی هییت مدیره به اتفاق آفای حسین جوانبخت با سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 961223XXXX11123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمی مغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی