اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9977

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/9/85 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت آقایان سیدمحمد حبیبی و ناصر ظریف پور به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و آقایان اسماعیل لطفی حسین گازرانی، ملک محمدمیر، جواد اردکانی و سیدحسین کاظمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/9/85 آقای اسماعیل لطفی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ملک میرمحمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین گازرانی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی