اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 722

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی هییت امنا مورخه 13/7/87 شرکت مزبور واصله تاریخ 26/9/87 ضمن تصویب اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 39 ماده و 18 تبصره، خانم بی بی زهرا حسینی و زهرا عاکف به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان علی اصغر ملازاده مسلم آجلی منوچهر ایل بیگی محمدرضا یزدی سیداحمد ضیایی حسن ابراهیمی فردوس طلوعیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم پروین خامنه ای زهره گلشن آرا و زهرا ملازاده و بریهه ابراهیمی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ 17/9/87 الی 17/9/89 تعیین گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/7/87 آقای حسن ابراهیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای منوچهر ایل بیگی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر ملازاده به سمت مدیر عامل و آقای مسلم آجلی به سمت خزانه دار و آقای سیداحمد ضیایی به سمت قایم مقام مدیر عامل هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از چهار نفر رییس هییت مدیره (آقای حسن ابراهیمی) و نایب رییس هییت مدیره (آقای منوچهر ایل بیگی) و خزانه دار (آقای مسلم آجلی) مدیر عامل (آقای علی اصغر ملازاده) به همراه مهر صندوق معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی