اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2990

شناسه ملی: 14006484054

تاریخ ثبت: 1395/10/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/10/20

کد پستی: 4661618957

آدرس: مازندران چالوس خیابان شریعتی دوستگر خیابان دریابارجنب فروشگاه مزرعه سبز

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

تاسیس شرکت سهامی خاص چالوس آزما کوچ ایرانیان درتاریخ 20/10/1395 به شماره ثبت 2990 به شناسه ملی 140064XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و توزیع کیت ها و لوازم مصرفی آزمایشگاهی ـ پزشکی ـ واردات و صادرات پس از اخذ مجوزهای لازم. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران چالوس خیابان شریعتی (دوستگر)خیابان دریابارجنب فروشگاه مزرعه سبز کدپستی 466161XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 100000 که تعداد 0 سهم آن بی نام می باشد. که طبق گواهی بانکی شماره 369 مورخ 08/10/1395 بانک ملی چالوس مبلغ 3500000 ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی پرداخت گردیده و مبلغ 6500000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران از تاریخ 07/09/1395 برای مدت دو سال به این شرح انتخاب شدند: خانم زهرا اسدی به شماره ملی 631936XXXX به عنوان رییس هییت مدیره وخانم مریم اسدی به شماره ملی 483994XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وآقای محمد کوچ پی ده به شماره ملی 626949XXXX به عنوان عضو هییت مدیره وآقای محمد کوچ پی ده به شماره ملی 626949XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای محمدکوچ پی ده (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمد کوچ پی ده (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آزاده ابوالقاسمی به شماره ملی 220070XXXX به سمت بازرس علی البدل از 07/09/1395 تا 07/09/1396 خانم مایده ملایی کندلوس به شماره ملی 483005XXXX به سمت بازرس اصلی از 07/09/1395 تا 07/09/1396 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951028XXXX63571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی