اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 293547

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/12/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/1/1388 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرج اله خدابخشی و شرکت جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت 51556 با نمایندگی خانم لیلا پوریا کیا و شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان سهامی خاص به شماره ثبت 48666 با نمایندگی خانم فریبا سلمان تا تاریخ 20/1/1388 . در تاریخ 11/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/12/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرج اله خدابخشی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت جوشکاب یزد سهامی عام با نمایندگی خانم لیلا پوریا کیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان ایران سهامی خاص با نمایندگی خانم فریبا سلمان به سمت عضو هییت مدیره و خانم فریبا سلمان به نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48666 به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رییس هییت مدیره یا خانم رومینا داودیان همراه مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت همچنین امضای ثابت رییس هییت مدیره و خانم رومینا داودیان همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل یا خانم رومینا داودیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی