اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10530450413

تاریخ ثبت: 1390/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/11:

شرکت فوق در تاریخ 10/3/90 تحت شماره 32870 و شناسه ملی 105304XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/3/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نیم نگاه آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: امور تجارت و بازرگانی تهیه تولید خرید فروش بازاریابی بسته بندی و توزیع انواع کالاهای مجاز تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور مقاطعه کاری و پیمانکاری تهیه و تعمیر ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه خدمات بازرگانی مجاز تولید و توزیع کارت های رفاهی مخصوص شرکتها و اماکن تفریحی تجاری ورزشی و خدماتی توسط شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان فارس شهر شیراز خیابان مهراب کوچه شماره 3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 174/2004 مورخ 1/3/90 نزد بانک پارسیان شعبه ملاصدرا شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای وحید باغ کار به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای محمداحسان حاتمی شهرخفری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای مهدی کریمی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای مهدی کریمی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی قراردادها با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی دهقان به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای عبداله دهقان به عنوان بازرس علی البدل. ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی