اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1446

شناسه ملی: 10512001524

تاریخ ثبت: 1390/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/12/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/25:

301,800,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/03/1398 که مدارک طی شماره 44076 مورخ 28/7/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی سال 94 و 95 و 96 و 97 تصویب گردید. 2 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هادی قایمی کد ملی 362025XXXX ، قباد شهرکی کد ملی 359006XXXX ، حسین شهریاری کد ملی 488925XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و محمد نهی مقدم کد ملی 367061XXXX ، ایوب رییسی کد ملی 525911XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 3 . محمدامین پاستدار کد ملی 359022XXXX به عنوان بازرس اصلی و مریم محمد ابراهیم زاده کد ملی 299293XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980914XXXX07698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1398 که مدارک طی شماره 44076 مورخ 28/7/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای هادی قایمی با شماره ملی 362025XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین شهریاری با شماره ملی 488925XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قباد شهرکی با شماره ملی 359006XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمد نهی مقدم به شماره ملی 367061XXXX به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت سه سال تعیین شدند. 2 . کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضا آقای هادی قایمی رییس هییت مدیره و آقای محمد نهی مقدم مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره با دو امضا آقای حسین شهریاری نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد نهی مقدم مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای محمد نهی مقدم مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 980825XXXX64692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/1393 که مدارک طی شماره 7400 مورخ 18/11/1393 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اساسنامه جدید تعاونی در 57 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 950704XXXX38360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1394 که مدارک طی شماره 6092 مورخ 6/2/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی سالهای 1391 و 1392 و 1393 تصویب گردید. 2 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان: حسین شهریاری به شماره ملی 488925XXXX و ناصر درخشانی به شماره ملی 533921XXXX و عباسعلی اصغری به شماره ملی 367136XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای علیرضا محمدزاده به شماره ملی 624969XXXX و خانم مریم علینژاد لیفشاگرد به شماره ملی 175046XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 . آقای محمد نهی مقدم به شماره ملی 367061XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدامین پاستدار به شماره ملی 359022XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950704XXXX18897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1394 که مدارک طی شماره 6092 مورخ 6/2/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ناصر درخشانی به شماره ملی 533921XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای عباسعلی اصغری به شماره ملی 367136XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین شهریاری به شماره ملی 488925XXXX بسمت منشی هییت مدیره و آقای مسعود متکی به شماره ملی 224976XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 . کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضا آقای ناصر درخشانی رییس هییت مدیره و آقای مسعود متکی مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره با دو امضا آقای عباسعلی اصغری نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود متکی مدیرعامل ومهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای مسعود متکی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 950704XXXX49972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/12/1390 تحت شماره 1446 و شناسه ملی 105120XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/12/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تامین نیازهای مصرفی و رفاهی اعضا تامین نیازهای شغلی اعضا تنظیم انجام قرارداد شرکت تعاونی با دانشگاه دریانوردی در جهت ارایه خدمات خوابگاهی سلف سرویس تایپ و تکثیر آموزش و تامین نیروی خدماتی مورد نیاز فضای سبز حمل و نقل آبرسانی تعمیر و نگهداری خدمات عمومی {وفق ماده سه اساسنامه} 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار بلوار دانشگاه جنب دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/800/301 ریال منقسم به پانصدوسه سهم 000/200 ریالی که تعداد پانصد و سه سهم بانام می باشد که مبلغ 000/600/100 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1387/2302/90 مورخ 1/12/1390 نزد بانک صندوق تعاون شعبه چابهار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ناصر درخشانی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای عباسعلی اصغری بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای ایوب رییسی بسمت عضو هییت مدیره{به عنوان عضو علی البدل} 4 ـ 5 ـ آقای حسین شهریاری بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای مسعود متکی {خارج از اعضا هییت مدیره}بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار باامضای ناصر درخشانی رییس هییت مدیره و مسعود متکی مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره باامضا نایب رییس و به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها باامضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمد نهی مقدم به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای رسول پیران زایی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی