اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14226

شناسه ملی: 10530265521

تاریخ ثبت: 1382/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز فرهنگ شهر کوچه 6 بن بست 8/6 پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 7187965513

تاریخ تاسیس: 1382/07/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای محمد هادی بوستانی و آقای محمد احتیاطی و آقای محمد نبی پروین و خانم منیره شاه چراغی و خانم لوییزا پور شیروانی برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ساغر صرتچی به شماره ملی 229539XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم زیبا صادقی بوگر بشماره شناسنامه 4895 و به شماره ملی 230117XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970307XXXX42106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد هادی بوستانی به شماره شناسنامه 1097 و شماره ملی 229593XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای محمد احتیاطی بشماره شناسنامه 509 به شماره ملی 175395XXXX سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای محمد نبی پروین بشماره شناسنامه 350 شماره ملی 229507XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ خانم لوییزا پور شیروانی به شماره شناسنامه 2026 شماره ملی 004074XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ خانم منیره شاه چراغی بشماره شناسنامه 2536 شماره ملی 229153XXXX بسمت عضو هییت مدیره 6 ـ آقای محمدرضا ارگانی بشماره شناسنامه 1665 و شماره ملی 182916XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از سهامدار و هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب)کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضا ریس هییت مدیره و مدیرعامل مشترکا" همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 970307XXXX18551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت آدرس قبلی به آدرس استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-فرهنگ شهر-کوچه 6 - بن بست 8/6 - پلاک 0 - طبقه همکف--کدپستی 718796XXXX انتقال یافت.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961214XXXX40308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل حاصل گردید: آقای محمد هادی بوستانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد احتیاطی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند. آقای محمد نبی پروین و خانمها لو ییزا پور شیروانی و منیره شاهچراغی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره می باشند. آقای محمدرضا ارگانی به عنوان مدیرعامل خارج از هییت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی باامضا متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 438260XXXX780047XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد هادی بوستانی و آقای محمد احتیاطی و آقای محمد نبی پروین و خانم لو ییزا پور شیروانی و خانم منیره شاهچراغی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم مریم کاتبی به عنوان بازرس اصلی و لیلا حسنی منش به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1392 انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه خبر جنوب شیراز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 438260XXXX780047XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/1393 تصمیمات ذیل حاصل گردید: اعضا هییت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش و ماده 31 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ش 438260XXXX780047XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/13:

شرکت ال بویر سهامی خاص در تاریخ 6/7/82 به شماره 14226 در این اداره ثبت و در تاریخ 6/7/82 تکمیل امضا و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: ساخت صنایع فلزی سبک نیمه سنگین و فوق سنگین از قبیل انواع مخازن انواع بویلرها انواع کولرهای صنعتی و خانگی انواع راکتور انواع مبدلهای حرارتی و برودتی بقیه به شرح مندرج در اساسنامه با رعایت قوانین و موضوعات مصو به جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکهزار سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی با نام تقسیم و 100 درصد آن به حساب جاری 61248 شرکت نزد بانک ملی شعبه شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز - جاده شیراز اصفهان شهرک صنعتی آب باریک خیابان بنفشه دفتر شرکت شکفام. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای محمدهادی بوستانی رییس هییت مدیره و آقای محمدنبی پروین نایب رییس و خانم زهرا بنایی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم منیره شاهچراغی به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند و حق امضا در تمام موارد با آقای محمدهادی بوستانی رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. 6 - بازرس شرکت: خانم مریم کاتبی و آقای جلال طاهری نجف آبادی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی