اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4256

شناسه ملی: 10700129350

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: ـ آقای شاپور آذین به شماره ملی 203020XXXX ـ آقای عمر سلاقی زاده به شماره ملی 203042XXXX ـ خانم آی تک گوگ به شماره ملی 203078XXXX ـ آقای عبدالرحمان مهرپرور به شماره ملی 203079XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردید ـ آقای لقمان پشمکی به شماره ملی 203079XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اغول بخت صیادی به شماره ملی 203208XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940619XXXX59217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاپور آذین به شماره ملی 203020XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالرحمان مهرپرور به شماره ملی 203079XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم آی تک گوگ به شماره ملی 203078XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ اصلی. ـ آقای عمر سلاقی زاده به شماره ملی 203042XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره (آقای شاپور آذین) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940619XXXX96379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی