اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13602

شناسه ملی: 14005925584

تاریخ ثبت: 1395/03/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 3813837647

آدرس: اراک ، خیابان امام خمینی ، خیابان 17 شهریور ، پلاک 7647 ، طبقه 1 ، واحد 1 ،

تاریخ تاسیس: 1395/03/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص آوین پندار کاران در تاریخ 26/03/1395 به شماره ثبت 13602 به شناسه ملی 140059XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه اندازی خطوط تولید و بسته بندی کالا، بازاریابی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات داخلی وخارجی، بازرگانی داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان امام خمینی، خیابان 17 شهریور، پلاک 7647 ، طبقه 1 ، واحد 1 ، کدپستی 381383XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم بانام 10 . 000 ریالی می باشد که مبلغ 350 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 125/88468 مورخ 13/3/95 نزد بانک ملت شعبه مرکزی اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد مهدی بهرامی به شماره ملی 053460XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد هدایتی به شماره ملی 053347XXXX به سمت عضو هییت مدیره و هادی هدایتی به شماره ملی 053347XXXX به سمت رییس هییت مدیره و رضا صمدی به شماره ملی 053489XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مجید بروجردیان به کد ملی 053320XXXX به سمت عضو هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: امیر عزیزمحمدی به شماره ملی 053481XXXX به عنوان بازرس اصلی واحسان نعمتی به شماره ملی 061007XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 950326XXXX32619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی