اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 327

شناسه ملی: 10700034904

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1398 ونامه شماره 1395 22/08/1398 اداره تعاون کردکویتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی عملیات تعاونی استان گلستان وشهرستان کردکوی است ونشانی دفترمرکزی آن بخش مرکزی، شهر کردکوی، محله خیابان امام، کوچه (بی نام)، کوچه (اتاقسازی شایان) کدپستی 488161XXXX وتلفن 091117XXXX7 است. ش 980828XXXX06953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1398 ونامه شماره 1395 22/08/1398 اداره تعاون کردکوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی 96 و 97 بررسی ومورد تصویب قرار گرفت.. سیده کبرا مداحی به شماره ملی 224984XXXX وجعفر صفری شماره ملی 224984XXXX و رحمت اله صبورزاده 224853XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسن سلیمان پور به شماره ملی 224912XXXX و مینا مازندرانی به شماره ملی 224022XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. جواد احمدی کمرشماره ملی 216243XXXX به سمت بازرس اصلی و سید عباسعلی مداحی شماره ملی 224906XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی(تا تاریخ 29 12 98 ) انتخاب گردیدند ش 980828XXXX22224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1398 ونامه شماره 1395 22/08/1398 اداره تعاون کردکوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیده کبرا مداحی کد ملی 224984XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای جعفر صفری کد ملی 224984XXXX به سمت نایب رییس و آقای رحمت اله صبورزاده کد ملی 224853XXXX به سمت منشی هییت مدیره و حسن سلیمان پور به شماره ملی 224912XXXX و مینا مازندرانی به شماره ملی 224022XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. رحمت اله صبورزاده کد ملی 224853XXXX به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی به مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای رحمت اله صبورزاده مدیر عامل و خانم سیده کبرا مداحی رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای رحمت اله صبورزاده مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.. ش 980828XXXX42152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون مجلس شورای اسلامی مورخ 93/2/17 قرایت وبه تصویب رسید. ش 940807XXXX48341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی