اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1138

شناسه ملی: 10862030199

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/10:

150,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید: تولید رادیاتور پانلی ـ حوله خشک کن ـ پکیج ـ لوازم جانبی پکیج ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش 951103XXXX20253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 16/4/92 شرکت آسانبر آذران آریسان رو سهامی خاص که شماره ثبت 1138 شناسه ملی 108620XXXX9 در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییرات ی در شرکت مذکور به عمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 به موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی الحاق گردید و ماده 2 اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد. 2 در سایر موارد تغییرات ی به عمل نیامد. ش 001410XXXX110420XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/5/91 شرکت اسانبر آذران اریسان و سهامی خاص شماره ثبت 1138 شناسه ملی 108620XXXX9 در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییرات ی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 پس از قرایت گزارش توجیهی هییت مدیره و بازرسان ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 89 و 90 بتصویب رسید. 2 آقایان رسول شکوریان اصل و آیدین شکوریان اصل و خانم رقیه پور فتاح به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 آقای امیر میرزایی به سمت بازرس اصلی و آقای علی بنابی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/5/91 آقای رسول شکوریان اصل به سمت رییس هییت مدیره و آقای آیدین شکوریان اصل به سمت مدیر عامل شرکت و خانم رقیه پور فتاح بناب به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری باامضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 5 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/150 ریال تمام منقسم به یکصد سهم 000/500/1 ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. 6 روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 7 در سایر موارد تغییرات ی بعمل نیامد. رییس ثبت و اسناد و املاک بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی