اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 775

شناسه ملی: 14008986384

تاریخ ثبت: 1398/11/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/11/23

آدرس: استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهر کاشان محله کشاورز کوچه نجات چهارم -LSB- 4 -RSB- کوچه نهال بیستم -LSB- 20 -RSB- پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 8714851751

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه شهرستان کاشان در تاریخ 23/11/1398 به شماره ثبت 775 به شناسه ملی 140089XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها. برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها . کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت. کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار. انجام تحقیقات لازم و ارایه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط. دریافت ورودیه، حق عضو و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه. همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر. حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضو در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی. همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد. قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارایه مشورتهای لازم به آنها. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، محله کشاورز، کوچه نجات چهارم[ 4 ]، کوچه نهال بیستم[ 20 ]، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 871485XXXX اولین مدیران: محمدرضا قاسمی تبار به شماره ملی 619961XXXX به سمت رییس هییت مدیره، سیدوحید سیدیان به شماره ملی 126346XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدعلی صادقی ابوزیدآبادی به شماره ملی 126243XXXX به سمت خزانه دار، فخراله انصاری به شماره ملی 126314XXXX ، سیدحسن سیدپورخزاقی به شماره ملی 126316XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره، علی مسگری به شماره ملی 126063XXXX و حسین قراخانی آرانی به شماره ملی 619956XXXX به سمت اعضی علی البدل برای مدت سه سال اتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق خزانه دار و مهمور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه حمیدرضا کوه پیما به شماره ملی 126325XXXX به عنوان بازرس اصلی و رمضانعلی فلاحی به شماره ملی 126065XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدتیک سال انتخاب شدند. ش 981123XXXX63400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی