اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3107

شناسه ملی: 10860669563

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال 1396 شامل عملکرد سود وزیان و تراز مالی تصویب گردید. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: سیدمصطفی سالاری به شماره ملی 181945XXXX و زینب نوزوزی به شماره ملی 175089XXXX و ملک محمد کوهپاهی به شماره ملی 191107XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره. و میلادقیصری به شماره ملی 174081XXXX و فرزانه رشیدزاده نجف آبادی به شماره ملی 175516XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره. محسن دربندی پور به شماره ملی 181741XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسین علی موسوی به شماره ملی 481880XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 970725XXXX48964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شیخی با کد ملی 663968XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت 3 سال. سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: سیدمصطفی سالاری به شماره ملی 181945XXXX بسمت رییس هییت مدیره و زینب نوزوزی به شماره ملی 175089XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و ملک محمد کوهپاهی به شماره ملی 191107XXXX به سمت منشی هییت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات، اوراق بهادار و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 970725XXXX42782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید که مشتمل بر 78 ماده و 62 تبصره میباشد مورد تصویب گردید و از تاریخ 10/04/1397 جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 970725XXXX28712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی