اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12952

شناسه ملی: 10720258532

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/13:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/9/89 شرکت مذکور که تحت شماره ثبت 12952 13/11/86 و ب شناسه ملی 107202XXXX2 بثبت رسیده تغییرات زیر انجام گرفته است: 1 خانم معصومه صبوری به سمت رییس هییت مدیره و خانم ربابه سمیع زاده به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکت های ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی