اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 16695

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/13

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 1/2/88 در شرکت شفا گستران صدر البرز با مسیولیت محدود به شماره ثبت 16695 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 آقای مجید درخشان با دریافت مبلغ یک میلیون ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. 2 سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال کاهیش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 3 آقایان مهرداد راسخی سیاهکلی، علی اصغر صفری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 4 آقایان علی اکبر صفری به سمت رییس هییت مدیره و مهرداد راسخی سیاهکلی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، برات و عقود اسلامی با امضا مشترک رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/12:

شرکت فوق در تاریخ 13/9/87 تحت شماره 16695 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و مکملهای غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح استان تهران باستناد مجوز شماره 21383/62/5 د مورخ 29/7/87 اداره کل نظارت برامور دارو و مواد مخدر. 2 مرکز اصلی شرکت: کرج میدان توحید ابتدای بلوار بلال جنب ایستگاه اتوبوس ساختمان اویسی طبقه اول واحد 2 کدپستی 53989 31348 3 سرمایه شرکت مبلغ: سه میلیون ریال. 4 مدیران شرکت: آقای مهرداد راسخی به سمت رییس هییت مدیره و مجید درخشان به سمت مدیر عامل و علی اکبر صفری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی