اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 978

شناسه ملی: 10980112310

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید نعمت ارجمندی فر کد ملی 280269XXXX وآقای سید اسداله ارجمندی فر کد ملی 280266XXXX وآقای سید جواد ارجمندی فر کد ملی 280283XXXX آقای محمد رضا زکی کد ملی 280307XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند . 2 ـ خانم گل چیچگ ذاللو کد ملی 158292XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم لیلا میر عابدی به کد ملی 280291XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد . ش 970231XXXX63386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ـ آقای سید نعمت ارجمندی فر کد ملی 280269XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره ـ آقای سید جواد ارجمندی فر کد ملی 280283XXXX بسمت عضو ونایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید اسداله ارجمندی فر کد ملی 280266XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمد رضا زکی کد ملی 280307XXXX بسمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قرار دادها و اسناد تعهدآور اوراق عادی و اداری بتنهایی با امضای آقای میراسداله ارجمندی فر به عنوان مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای سید نعمت ارجمندی فر به عنوان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . ش 970231XXXX67447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید نعمت ارجمندی فر کد ملی 280269XXXX وآقای سید اسداله ارجمندی فر کد ملی 280266XXXX وآقای سید جواد ارجمندی فر کد ملی 280283XXXX آقای محمد رضا زکی کد ملی 280307XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ خانم گل چیچگ ذاللو کد ملی 158292XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم لیلا میر عابدی به کد ملی 280291XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950316XXXX25329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید نعمت ارجمندی فر کد ملی 280269XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای سید جواد ارجمندی فر کد ملی 280283XXXX بسمت عضو ونایب رییس هییت مدیره و آقای سید اسداله ارجمندی فر کد ملی 280266XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا زکی کد ملی 280307XXXX بسمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.. 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قرار دادها و اسناد تعهدآور به تنهایی باامضای آقای سید اسداله ارجمندی فر به عنوان مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضای آقای سید نعمت ارجمندی فر به عنوان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950316XXXX36402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/01/21:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه های 8/1/85 و 14/1/85 شرکت فوق الذکر که در تاریخ 17/1/85 واصل گردیده: الف: موضوع کامل شرکت به شرح: طراحی و محاسبه و اجرای پروژه های عمرانی اعم از ساختمان و ابنیه- راه ، پل سازی، سدسازی، کانال سازی و سیستمهای زهکشی و کلیه عملیات خاکی تاسیس ات و تجهیزات- پروژه های خطوط انتقال آب- برق- گاز و تلفن و نصب فاضلاب و خدمات و مرمت آثار باستانی- توسعه و نگهداری مراکز ارتباطات- نگهداری و بهره برداری از دفاتر 118 و شبکه های مخابراتی (فیبرنوری- توسعه کابل کشی خاکی و کانالی) فعالیت در رشته های صنعتی از قبیل نصب و راه اندازی کارخانجات و موارد مشابه آن- خرید و فروش- صادرات و واردات کالا و ماشین آلات و مصالح ساختمانی- توزیع و انتقال نیرو و توسعه شبکه برق رسانی و نگهداری و از نیروگاهها و سایر موارد مشابهی که به موضوع شرکت می باشد. در نتیجه ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیده است. ب- با عضو آقایان امید رفعت خواه و علی نمازی و عبداله واعظ شهانقی در شرکت موافقت به عمل آمده است. ج- آقای علی علیزاده از شرکت خارج و هیچگونه حق و حقوقی در شرکت ندارند. د- تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 7 نفر افزایش یافته و در نتیجه ماده 31 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیده است. ه - آقایان سید نعمت ارجمندی فر 0 عبداله واعظ شهانقی- سید اسداله ارجمندی فر- سید رحیم ارجمندی فر- امید رفعت خواه- علی نمازی و سید جواد ارجمندی فر به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیده اند. و- خانم گلچیچک ذاللو به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا میر عابدی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیده اند. ز- آقایان سید نعمت ارجمندی فر به سمت رییس هییت مدیره و عبداله واعظ شهانقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید اسداله ارجمندی فر به سمت مدیر عامل و آقایان سید جواد ارجمندی فر و سید رحیم ارجمندی فر و امید رفعت خواه و علی نمازی به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیده اند. ژ- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای متفق آقای سید اسداله ارجمندی فر و آقای سید نعمت ارجمندی فر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/20:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/12/82 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت الندکوه خوی اتخاذ شد. الف) آقایان میرنعمت ارجمندی فر علی علیزاده میراسدالله ارجمندی فر و سیدرحیم ارجمندی فر به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. ب) خانمها گل چیچک ذاللو به سمت بازرس اصلی و لیلا میرعابدی به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. ج) بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/82 آقایان میرنعمت ارجمندی فر به سمت رییس هییت مدیره و علی علیزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و میراسدالله ارجمندی فر به سمت مدیر عامل و سیدرحیم ارجمندی فر به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیده اند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره...... با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی