اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10690

شناسه ملی: 10590025320

تاریخ ثبت: 1390/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 3715663154

آدرس: جدید استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم ، دورشهر ، کوچه فاطمی 38 -LSB- 22 بهمن میره ای -RSB- -LSB- 2 -RSB- ، کوچه سمیه 2 ، پلاک 2 ، طبقه همکف ، واحد 1

تاریخ تاسیس: 1390/03/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/10:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید : استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، دورشهر، کوچه فاطمی 38 [ 22 بهمن-میره ای][ 2 ]، کوچه سمیه 2 ، پلاک - 2 ، طبقه همکف، واحد 1 کدپستی 371566XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971123XXXX89600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد حسین آقا بزرگ مدرسی به شمارملی 007981XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمود اسکندری به شماره ملی 038673XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، حسین معماری زاده به شماره ملی 038660XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، رضا نادری قمی به شماره ملی 038594XXXX به سمت عضو هییت مدیره، رضا جهاندیده کوشالشاهی به شماره ملی 038610XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حمید اشعریون به شماره ملی 038617XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر میباشد. ش 971106XXXX25419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد حسین آقابزرگ مدرسی به شماره ملی 007981XXXX ، رضا نادری قمی به شماره ملی 038594XXXX ، حسین معماری زاده به شماره ملی 038660XXXX ، محمود اسکندری به شماره ملی 038673XXXX ، رضا جهاندیده کوشالشاهی به شماره ملی 038610XXXX وحمید اشعریون قمی زاده به شماره ملی 038617XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان حسن رنگی به شماره ملی 038611XXXX به عنوان بازرس اصلی، محمود برجی به شماره ملی 038176XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 970704XXXX00821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود اسکندری به شماره ملی 038673XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حسین معماری زاده به شماره ملی 038660XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، سید محمد حسین آقابزرگ مدرسی به شماره ملی 007981XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، رضا نادری قمی به شماره ملی 038594XXXX به سمت عضو هییت مدیره، رضا جهاندیده کوشالشاهی به شماره ملی 038610XXXX به سمت عضو هییت مدیره وحمید اشعریون قمی زاده به شماره ملی 038617XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970704XXXX43128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به شش نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970702XXXX86184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان سید محمد حسین آقا بزرگ مدرسی به شماره ملی 007981XXXX ، رضا ناداری قمی به شماره ملی 038594XXXX ، حسین معماری زاده به شماره ملی 038660XXXX و محمود اسکندری به شماره ملی 038673XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقایان رضا جهاندیده کوشالشاهی به شماره ملی 038610XXXX و احمد اسکندری به شماره ملی 037027XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950707XXXX40214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان حسین معماری زاده شماره ملی 038660XXXX به سمت رییس هییت مدیره، رضا ناداری قمی شماره ملی 038594XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، سید محمد حسین آقابزرگ مدرسی شماره ملی 007981XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمود اسکندری شماره ملی 038673XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت می باشد. ش 950707XXXX29245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/3/1390 تحت شماره 10690 و شناسه ملی 105900XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت : طراحی مشاوره نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و تاسیسات برق و مکانیک شامل تهیه تولید ساخت و توزیع ـ مصالح نصب نگهداری و تعمیر ساختمان ها ابنیه محوطه ها نماها شهرکها پلها کانالها تاسیسات آب و فاضلاب و تخلیه آن ـ برق گاز مخابرات تاسیسات هیدرومکانیکی موتورخانه انبوه سازی راهسازی راهداری آسفالت ریزی زیباسازی جدول کشی رنگ آمیزی معابر ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ خدمات شهری ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ اخذ اعتبارات وام و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی جهت انجام موضوع شرکت ـ ارایه خدمات به نهادها و ارگانها در زمینه موضوع شرکت. 2 ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان قم ـ شهر قم ـ خ باجک 3 ـ ک سیمای 8 ـ پ 3 ـ ط 3 . 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکهزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام میباشد که مبلغ 000/500 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 105/87676 مورخ 26/2/90 نزد بانک ملت شعبه سی متری کیوانفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت : 1 ـ 5 ـ آقای حسین معماری زاده به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای وحید علی دوست حسنعلی ده بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سید محمد حسین آقا بزرگ مدرسی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقا رضا نادری قمی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای سید محمد حسین آقابزرگ مدرسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه او اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمود اسکندری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای احمد اسکندری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی