اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 227417

شناسه ملی: 10102685750

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1531717611

آدرس: تصفیه تهران خ شهید بهشتی خ پاکستان کوی حافظی پلاک 31

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/04:

نظر به انحلال شرکت فوق مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/91 آگهی ثبتی آن به شماره 9650/92 مورخ 27/1/92 بدینوسیله در رعایت موضوع ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی با در دست داشتن مستندات بستانکاری خود به اینجانب مدیرتصفیه، به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، کوی شهید حافظی پلاک 31 ، جهت اخذ طلب و جهت تسویه حساب خود مراجعه نمایند. پ 1650875 33 مدیرتصفیه شرکت هوای پاک آفرین ( سهامی خاص) ناظری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/04:

نظر به انحلال شرکت فوق مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/91 آگهی ثبتی آن به شماره 9650/92 مورخ 27/1/92 بدینوسیله در رعایت موضوع ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی با در دست داشتن مستندات بستانکاری خود به اینجانب مدیرتصفیه، به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، کوی شهید حافظی پلاک 31 ، جهت اخذ طلب و جهت تسویه حساب خود مراجعه نمایند. پ 1650875 33 مدیرتصفیه شرکت هوای پاک آفرین ( سهامی خاص) ناظری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/04:

نظر به انحلال شرکت فوق مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/91 آگهی ثبتی آن به شماره 9650/92 مورخ 27/1/92 بدینوسیله در رعایت موضوع ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی با در دست داشتن مستندات بستانکاری خود به اینجانب مدیرتصفیه، به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، کوی شهید حافظی پلاک 31 ، جهت اخذ طلب و جهت تسویه حساب خود مراجعه نمایند. پ 1650875 23 مدیرتصفیه شرکت هوای پاک آفرین ( سهامی خاص) ناظری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/04:

نظر به انحلال شرکت فوق مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/91 آگهی ثبتی آن به شماره 9650/92 مورخ 27/1/92 بدینوسیله در رعایت موضوع ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی با در دست داشتن مستندات بستانکاری خود به اینجانب مدیرتصفیه، به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، کوی شهید حافظی پلاک 31 ، جهت اخذ طلب و جهت تسویه حساب خود مراجعه نمایند. پ 1650875 23 مدیرتصفیه شرکت هوای پاک آفرین ( سهامی خاص) ناظری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/04:

نظر به انحلال شرکت فوق مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/91 آگهی ثبتی آن به شماره 9650/92 مورخ 27/1/92 بدینوسیله در رعایت موضوع ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی با در دست داشتن مستندات بستانکاری خود به اینجانب مدیرتصفیه، به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، کوی شهید حافظی پلاک 31 ، جهت اخذ طلب و جهت تسویه حساب خود مراجعه نمایند. پ 1650875 13 مدیرتصفیه شرکت هوای پاک آفرین ( سهامی خاص) ناظری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/04:

نظر به انحلال شرکت فوق مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/91 آگهی ثبتی آن به شماره 9650/92 مورخ 27/1/92 بدینوسیله در رعایت موضوع ماده 225 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی با در دست داشتن مستندات بستانکاری خود به اینجانب مدیرتصفیه، به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، کوی شهید حافظی پلاک 31 ، جهت اخذ طلب و جهت تسویه حساب خود مراجعه نمایند. پ 1650875 13 مدیرتصفیه شرکت هوای پاک آفرین ( سهامی خاص) ناظری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/27:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/12/91 شرکت مذکور منحل اعلام و لیدا ناظری به ش ملی 043960XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ شهید بهشتی خ پاکستان کوی حافظی پلاک 31 کدپستی 153171XXXX می باشد. پ 1633210 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/87 شرکت مزبورکه درتاریخ 20/7/1387 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 بتصویب رسید. آقای سعید نصرتی به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه محمدزاده نصرآبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی غفوریان مرشدی یزدی و منصور فکری و حسین غفوریان مرشدی یزدی به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/1387 آقایان علی غفوریان مرشدی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و حسین غفوریان مرشدی یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن میرمحمدی خارج ازاعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضا نایب رییس هییت مدیره یا رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل با مهرشرکت و یا با امضای متفق دو نفر ازاعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضای منفرد مدیر عامل یا هریک ازاعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 30/7/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. آقای محمدصادق دانشمند به سمت بازرس اصلی و خانم میترا نوران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 12/7/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 بتصویب رسید. آقای محمدصادق دانشمند به سمت بازرس اصلی و خانم میترا نوران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی غفوریان مرشدی یزدی، منصور فکری، حسین غفوریان مرشدی یزدی، به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/2/85 آقایان علی غفوریان مرشدی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و حسین غفوریان مرشدی یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن میرمحمدی خارج از اعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره متفقاً با امضا نایب رییس هییت مدیره یا رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و یا با امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا منفرد مدیر عامل یا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/84 موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید. تولید و خرید و واردات انواع چیلر، دستگاه های تصفیه هوا و آب در اندازه های مختلف دستگاه های برودتی و انجماد و گرم کننده و سایر وسایل مشابه و ارایه خدمات پشتیبانی، تعمیرات پس از فروش، تاسیس و راه اندازی و تجهیز کارخانجات تولیدی، صنعتی خصوصاً در امور ساخت و تجهیز انواع وسایل و دستگاه های تصفیه هوا و آب و نظارت و اجرا و طراحی سیستم های مکانیزه، کنترل و کاهش دهنده آلاینده های هوا در محیط کارخانجات شرکتها و مجتمع های مسکونی و تجاری و اداری و فرهنگی و سایر فضاها و اجرای طراحی سیستم های تهویه مطبوعی، نمونه برداری و آنالیز انواع آلاینده های هوا در خروجی دودکش های کارخانجات و محیط های صنعتی و فضاهای باز و اجرای طرح های مربوط به کاستن آلاینده ها و اجرا و نظارت آن، ارایه خدمات، مشاوره، محیط زیستی و بهداشت حرفه ای جهت کارخانجات شرکتها و موسسات و غیره در خصوص نحوه کاهش آلاینده های محیط های فعالیت و تردد و اجرا و نظارت بر آن، اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که در امور مذکور فعالیت می نمایند و اعطای نمایندگی به آنان، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اقدام به هرگونه فعالیت و عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی که در راستای حصول به اهداف شرکت و منافع سهامداران موثر باشند. در نتیجه ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/5/83 خانم فاطمه کوچک یزدی خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و امضا متفق آقایان علی غفوریان مرشدی یزدی و آقای حسین غفوریان مرشدی یزدی همراه با مهر شرکت و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا متفق مدیر عامل و آقای حسین غفوریان مرشدی یزدی احراز و امضا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی