اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1379

شناسه ملی: 10862131202

تاریخ ثبت: 1389/08/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/08/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به طرح و توسعه شهباز تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971026XXXX20383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : .انتخاب اعضا هییت مدیره : چراغعلی شهبازی نیا به شماره ملی 417151XXXX سینا لونی به شماره ملی 417279XXXX لهراسب میرزایی به شماره ملی 417245XXXX تا تاریخ 27/11/1395 برای مدت دو سال به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. .انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضا: چراغعلی شهبازی نیا به شماره ملی 417151XXXX به سمت رییس هییت مدیره سینا لونی به شماره ملی 417279XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره لهراسب میرزایی به شماره ملی 417245XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 27/11/1395 انتخاب گردیدندومقررشد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. .بازرس اصلی وعلی البدل: کتایون گودرزی به شماره ملی 417107XXXX به عنوان بازرس اصلی و رضا جمشیدی فتحی به شماره ملی 416021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940421XXXX34590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: چراغعلی شهبازی نیا به شماره ملی 417151XXXX حمید هویدی به شماره ملی 200170XXXX لهراسب میرزایی به شماره ملی 417245XXXX وحید شهبازی نیا به شماره ملی 199044XXXX تا تاریخ 27/11/1395 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: چراغعلی شهبازی نیا به شماره ملی 417151XXXX به سمت رییس هییت مدیره حمید هویدی به شماره ملی 200170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وحید شهبازی نیا به شماره ملی 199044XXXX به سمت عضو هییت مدیره لهراسب میرزایی به شماره ملی 417245XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 27/11/1395 .ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.ـ کتایون گودرزی به شماره ملی 417107XXXX به عنوان بازرس اصلی، رضا جمشیدی فتحی به شماره ملی 416021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940116XXXX09554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/16:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هییت مدیره شرکت در تاریخ 15/12/91 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 با ملاحظه گواهی حصر وراثت مرحوم امید هیودی شماره 90/13/81 مورخ 21/1/90 صادره از شعبه حل اختلاف شماره 81 الیگودرز ورثه آن مرحوم بنام های چراغعلی شهبازی نیا و خانم کتایون گودرزی تمامیت سی سهم امید هیودی را به آقای وحید شهبازی نیا واگذار نمودند. 2 آقای چراغعلی شهبازی نیا و حمید هویدی و وحید شهبازی نیا به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 3 خانم مریم گودرزی و کتایون گودرزی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. 4 برابر صورت جلسه هییت مدیره شرکت مورخ 15/12/91 آقای وحید شهبازی نیا به سمت رییس هییت مدیره و حمید هویدی به سمت نایب رییس و چراغعلی شهبازی نیا به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردید که مقرر شد حق امضا اسناد رسمی، قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل (چراغعلی شهبازی نیا) بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشند. 5 سهامداران جدید عبارتند از: وحید شهبازی نیا سی سهم و چراغعلی شهبازی نیا چهل سهم و حمید هویدی سی سهم از یکصد سهم شرکت را دارا هستند. ش 767780XXXX110670XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/8/89 تحت شماره 1379 به شناسه ملی 108621XXXX2 در دفتر ثبت شرکتها این اداره به ثبت رسیده که از لحاظ امضا ذیل ثبت در تاریخ 10/8/89 تکمیل گردیده اینک جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ نام و نوع شرکت: آبرسانی شهباز لرستان سهامی خاص 2 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه لوله گذاری آب و فاضلاب شهری جدول کشی احداث آب بند و استخر احداث کانال و سازه های آبی، لوله گذاری زمینهای کشاورزی و طرح بارانی آبیاری و زه کشی زمینهای کشاورزی و احداث گاویون بندی احداث فضای سبز، احداث قنوات، طرح طوبی کارهای زیر بنایی و طرح های عمرانی با توجه به نامه 601 ـ 28/6/81 اداره جهاد کشاورز الیگودرز و نامه شماره 7469 ـ 11/7/89 انور آب و فاضلاب روستایی الیگودرز 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که تماماً و نقداً طبق گواهی بانکی 151/325 ـ 2/8/89 بانک صادرات لرستان پرداخت شده است. 5 ـ مرکز شرکت: الیگودرز خیابان نبوت کوچه شهید عیسوند بلوک 21 کد پستی 63463 ـ 68619 6 ـ اسامی هییت مدیره و دارندگان حق امضا: آقای چراغعلی شهبازی نیا و امید هیویدی و حمید هویدی به عنوان اعضا اصل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه آقای حمید هویدی به عنوان رییس هییت مدیره و امید هیویدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و چراغعلی شهباز نیا به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که حق امضا اسناد رسمی ـ قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل (چراغعلی شهبازی نیا) با مهر شرکت معتبر خواهند بود. 7 ـ بازرسان شرکت: خانم فریده هویدی و آقای وحید هیویدی به ترتیب بسمت بازرس اصل و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. 8 ـ روزنامه اشترانکوه جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی