اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40369

شناسه ملی: 10320154920

تاریخ ثبت: 1388/10/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: اترک پی سازه طوس سهامی خاص به شماره ثبت 364590 واحد ثبتی تهران به نشانی استان خراسان رضوی مشهد احمدآباد خیابان عدالت عدالت 12

تاریخ تاسیس: 1388/10/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/27:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی مقیمی بسمت نایب رییس هییت مدیره 006430XXXX ـ خانم نسترن صدرالسادات بسمت رییس هییت مدیره 087222XXXX ـ خانم اتوسا مقیمی بسمت عضو هییت مدیره 094593XXXX ـ اقای کورش مقیمی بسمت مدیرعامل 065165XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961221XXXX13643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم اتوسا مقیمی 094593XXXX نسترن صدرالسادات 087222XXXX قای علی مقیمی 006430XXXX اقای کورش مقیمی 065165XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند 2 ـ بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بازرس اصلی: خانم سمیه حقانی نجفی 094352XXXX بازرس علی البدل: اقای یحیی صداقت 651951XXXX ، 3 ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 961221XXXX09225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفربه 4 نفر کاهش می یابد. درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق ارسال میگردد. ش 941213XXXX62581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آتوسا مقیمی 094593XXXX و خانم نسترن صدرالسادات 087222XXXX و آقای علی مقیمی 006430XXXX وآقای کورش مقیمی 065165XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وبازرس اصلی: خانم سمیه حقانی نجفی 094352XXXX وبازرس علی البدل: آقای یحیی صداقت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. ش 941213XXXX97912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی مقیمی بسمت نایب رییس هییت مدیره 006430XXXX و خانم نسترن صدرالسادات بسمت رییس هییت مدیره 087222XXXX و خانم آتوسا مقیمی بسمت عضو هییت مدیره 094593XXXX و آقای کورش مقیمی بسمت مدیرعامل 065165XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941213XXXX50953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/27:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقای یحیی صداقت و خانم سمیه حقانی نجفی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان کورش مقیمی و حجت اله نیرآبادی و علی مقیمی و خانمها نسترن صدرالسادات و آتوسا مقیمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 201610XXXX110113XXXX رییس ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/27:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسترن صدرالسادات به سمت رییس هییت مدیره و آقای حجت اله نیرآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کورش مقیمی به سمت مدیر عامل و آقای علی مقیمی و خانم آتوسا مقیمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 201610XXXX110113XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم نسترن صدر السادات به عنوان بازرس اصلی، خانم صدف صفوی پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 24/11/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید خسروپور طهرانی و خانم حجت اله نیرآبادی و آقای کورش مقیمی و خانم آتوسا مقیمی و آقای علی مقیمی تا تاریخ 24/11/1392 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید خسروپور طهرانی بسمت رییس هییت مدیره و خانم حجت اله نیرآبادی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کورش مقیمی بسمت عضو هییت مدیره و خانم آتوسا مقیمی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی مقیمی بسمت عضو هییت مدیره و آقای کورش مقیمی بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادق و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 01/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

بموجب نامه شماره 36853 الف 32 مورخ 17/7/89 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/3/1389 مرکز اصلی شرکت اترک پی سازه طوس سهامی خاص به شماره ثبت 364590 واحد ثبتی تهران به نشانی استان خراسان رضوی مشهد احمدآباد خیابان عدالت عدالت 12 پلاک 14 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 40369 به ثبت رسیده و در تاریخ 30/8/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/10/1388 تحت شماره 364590 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی و راه سازی و پل سازی و انجام عملیات حفاری و شمع ریزی و انجام فعالیتهای معدنی شامل بهره برداری، اکتشاف، فرآوری، فروش داخلی و صادرات مواد معدنی (خام و فرآوری شده) پس از اخذ مجوزهای لازم، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات مصالح ساختمانی و ماشین آلات و ابزار مربوط به موضوع شرکت و کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطا نمایندگی و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی داخلی و خارجی و ایجاد دفتر نمایندگی در خارج، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی یا خارجی ـ 2 ـ کلیه فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ 3 ـ کلیه عملیات مجاز بازرگانی ـ 4 ـ سایر فعالیتهای مجاز و مرتبط با اهداف شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد کوی فراز خ لادن شرقی شماره 7 واحد 3 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ خراسان رضوی ـ مشهد خ عدالت عدالت 12 پ 14 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/50 ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/175 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 958 مورخ 16/10/1388 نزد بانک ملی شعبه خ کوهسنگی مشهد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حمید خسروپورطهرانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حجت اله نیرآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای کورش مقیمی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای علی مقیمی به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای کورش مقیمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم مرضیه اخوان ثابت به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای یحیی صداقت به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی