اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2938

شناسه ملی: 10860977550

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 3714865309

آدرس: جدید قم شهرستان قم بخش مرکزی شهر قم 15 خرداد خیابان نظری ثابت بلوار 15 خرداد پلاک 0 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجید حاجی حسینی به شماره ملی 038562XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حسین افروز به شماره ملی 619959XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، محمدرضا فلکی قاضی محله به شماره ملی 269128XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، محمد مومنی موحد به شماره ملی 038423XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حسین کبیری به شماره ملی 058998XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960829XXXX95769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده دو اساسنامه موضوع فعالیت شرکت اصلاح و موارد ذیل به آن اضافه گردید: انجام خدمات اجرای ساختمان ـ انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ شهر قم ـ 15 خرداد ـ خیابان نظری ثابت ـ بلوار 15 خرداد ـ پلاک 0 ـ طبقه دوم کدپستی 371486XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضا هییت مدیره شرکت از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ماده 33 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 5 سهم از سهام شرکت را دارا باشند. ش 960829XXXX60370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین افروز به شماره ملی 619959XXXX ، مجید حاجی حسینی به شماره ملی 038562XXXX ، محمدرضا فلکی قاضی محله به شماره ملی 269128XXXX ، محمد مومنی موحد به شماره ملی 038423XXXX و حسین کبیری به شماره ملی 058998XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم اکرم یزدانی فرد به شماره ملی 005664XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی اکبری جمکرانی به شماره ملی 038532XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 960829XXXX12412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 7/4/85 و هییت مدیره مورخه 8/4/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان قدرت اله زهره وند به سمت رییس هییت مدیره، خانم فاطمه خادم آرانی نایب رییس و حسین افروز مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و مهر شرکت می باشد. 2 - آقای مجید حاجی حسینی به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی