اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1572

شناسه ملی: 10860466076

تاریخ ثبت: 1388/03/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: فولادشهر ب 5 به فولادشهر آ 4 خیابان سپاهان 3 فرعی 5 غربی پلاک 57 طبقه یک واحد یک

کد پستی: 8491943831

تاریخ تاسیس: 1388/03/05

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/08:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/93 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد: 1 ـ پروین عجمی بختیاروند ـ فرزند خدامراد ـ بشناسنامه 16276 شهرکرد ـ متولد 1359 ـ کد ملی 462016XXXX ـ سعید عجمی بختیاروند ـ فرزند خدامراد ـ بشناسنامه 172 خرمشهر ـ متولد 1349 ـ کد ملی 182950XXXX ـ شاهین عجمی بختیاروند ـ فرزند خدامراد ـ بشناسنامه 1177 خرمشهر ـ متولد 1355 ـ کد ملی 182953XXXX ـ کدپستی 849194XXXX ـ بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ فریده یوسفی احمد محمودی ـ فرزند عسگر ـ بشناسنامه 10 ـ متولد 1358 ـ کد ملی 555978XXXX ـ کدپستی 849187XXXX ـ لیلا سیاه پوش ـ فرزند قاسم ـ بشناسنامه 1247 ـ متولد 1358 ـ کد ملی 117067XXXX ـ کدپستی 847418XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ پروین عجمی بختیاروند بسمت رییس هییت مدیره و شاهین عجمی بختیاروند بسمت نایب رییس و سعید عجمی بختیاروند بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هییت مدیره مدیرعامل و بازرسان نمی باشد. 5 ـ مرکز اصلی شرکت از فولادشهر ـ ب 5 به فولادشهر ـ آ 4 ـ خیابان سپاهان 3 ـ فرعی 5 غربی ـ پلاک 57 ـ طبقه یک ـ واحد یک ـ کدپستی 849194XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح شد. 6 ـ آدرس سامانه اینترنتی شرکت ها و موسسات غیر تجاری: http: / /irsherkat.ssaa.ir ش 103750XXXX111068XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/89 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد: 1 آقایان سعید عجمی بختیار وند کد ملی 182950XXXX و پروین عجمی بختیار وند کد ملی 462016XXXX و شاهین عجمی بختیاروند کد ملی 182953XXXX هر سه به کدپستی 847189XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 خانم فریده یوسفی احمدی محمودی به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا سیاه پوش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 خانم پروین عجمی بختیاروند به سمت رییس هییت مدیره و آقایان شاهین عجمی بختیاروند به سمت نایب رییس و سعید عجمی بختیار وند به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد مالی و تعهدآور شرکت و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه های عادی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 5 مرکز اصلی شرکت از فولاد شهر محله آ 4 (اشرفی اصفهانی) نبش خیابان سپاهان 1 پلاک 135 به فولاد شهر محله ب 5 بلوک 56 ورودی دوم پلاک 313 کدپستی 849167XXXX تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/6/88 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد: 1 ـ آقایان سعید عجمی بختیاروند و البرز رستمی و حسین ابراهیمیان بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم فریده یوسفی احمد محمودی و خانم لیلا سیاهپوش بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. 4 ـ آقایان البرز رستمی به عنوان رییس هییت مدیره و سعید عجمی بختیاروند به عنوان مدیرعامل شرکت و حسین ابراهیمیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل (سعید عجمی بختیاروند) و رییس هییت مدیره (البرز رستمی) همراه با مهر شرکت معتبر است و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/13:

خلاصه اظهارنامه، اساسنامه شرکت برنا آذرخش سپاهان ( سهامی خاص) که در تاریخ 5/3/88 تحت شماره 1572 ب شناسه ملی 108604XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 5/3/88 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور رسالت آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی، تامین متریال و تجهیزات، ساخت و اجرای طرحها، پروژه های صنعتی و ساختمانی بصورت EPC در زمینه های زیر: سیویل، لوله کشی صنعتی (پایپینگ)، برق صنعتی، پست، خطوط انتقال و توزیع نیرو، کنترل و ابزار دقیق، خطوط لوله، مکانیک، تجهیزات ثابت و دوار، سازه های فلزی و غیر فلزی، عایق و پوشش تاسیس ات حرارتی و برودتی، تجهیزات امنیتی و حفاظتی، مخازن ذخیره و تحت فشار، بررسی، مشاوره، مدیریت پیمان و نظارت بر تمامی مراحل طراحی، تامین متریال داخلی و خارجی، ساخت، نصب و راه اندازی موارد فوق الذکر، نصب، اجرا، انجام کارهای تکمیلی، تست و راه اندازی پروژه های صنعتی در زمینه های: نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع سیمان، نساجی، معادن، نیروگاه، تامین آب و بخار (یوتیلیتی) و کارخانجات تولیدی، شرکت در مناقصات و مزایدات، استفاده از تسهیلات بانکی موسسات مالی و اعتباری، تامین نیروی انسانی موقت ساده و متخصص برای شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل یا خارج از کشور، تعمیر نگهداری بهره برداری از تاسیس ات، کارخانجات و تمامی صنایع مرتبط با زمینه های فوق الذکر، انجام موضوع شرکت با رعایت مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: فولادشهر، محله A 4 (اشرفی اصفهانی)، نبش خیابان سپاهان 1 ، پلاک 135/4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 46/56100/53 مورخ 22/2/88 بانک تجارت شعبه فولادشهر پرداخت و بقیه تعهدی و در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای افشین عجمی بختیاروند به سمت رییس هییت مدیره، آقای شاهین عجمی بختیاروند به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سعید عجمی بختیاروند به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی بهادار و تعهدآور، قراردادها بامضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 7 بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریده یوسفی احمد محمودی به سمت بازرس اصلی، خانم لیلا سیاه پوش به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی