اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1333

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/25:

پیرو آگهی شماره 26989/02 - 10/7/1385 و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 11/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان قاسم خاکسار و خانم فیروز فرزانه به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رامین عندلیب، روح اله عندلیب و خانم آزاده عندلیب 4 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/6/87 آقای روح اله عندلیب به سمت رییس هییت مدیره و خانم آزاده عندلیب به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رامین عندلیب به ست مدیر عامل تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 28472/02 - 25/6/1383 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/6/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان قاسم خاکسار و فیروز فرزانه بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رامین عندلیب و روح اله عندلیب و خانم آزاده عندلیب 4 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/1385 آقای روح اله عندلیب بسمت رییس هییت مدیره و خانم آزاده عندلیب بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رامین عندلیب بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی