اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1677

شناسه ملی: 10860625994

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: محمد هادلی 417087XXXX مدیرعامل و عباس هادلی 194001XXXX رییس هییت مدیره و اشرف زلقی 062015XXXX نایب رییس هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ابتسام معارچی پور به شماره ملی 182005XXXX به عنوان بازرس اصلی و توران هلالی جهازی به شماره ملی 175539XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 980202XXXX70321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی