اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 335

شناسه ملی: 10300023276

تاریخ ثبت: 1385/06/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

آگهی تغییرات شرکت جهان پولاد سیاه کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335 و شناسه ملی 103000XXXX6 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال تا تاریخ 17/09/1399 بقرار ذیل تعیین گردید: - آقای بهروز بهمنی شماره ملی 454982XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای فرشاد بهمنی شماره ملی 454002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای مسعود انسان دوست قزوینی شماره ملی 003477XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضا بهروز بهمنی بسمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

آگهی تغییرات شرکت جهان پولاد سیاه کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335 و شناسه ملی 103000XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 17/09/1399 بقرار ذیل تعیین شدند: - بهروز بهمنی بشماره ملی 454982XXXX - فرشاد بهمنی بشماره ملی 454002XXXX - مسعود انسان دوست قزوینی شماره ملی 003477XXXX 2 ـ هوشنگ قاسمی بشماره ملی 451945XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد ابراهیمی بشماره ملی 451988XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیک ایلام جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تولید قطعات پیش ساخته اجرا ابنیه های بتنی اجرا محوطه سازی و فضای سبز اجرای پروژه های تاسیساتی مکانیکی اجرای ساختمان های اسکلت فلزی و اسکلت بتنی – صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی-انجام کلیه کارهای پیمانکاری مرتبط با رشته های زیر - ساختمان - آب - راه و ترابری - صنعت و معدن - نیرو - تاسیسات - تجهیزات - ارتباطات - کشاورزی - امورحمل ونقل درون شهری - تعمیر ونگهداری تجهیزات - خدمات عمومی- خدمات امور آشپزخانه و رستوران - نگهداری و خدمات فضای سبز - امور چاپ وتکثیر – تامین نیروی انسانی- امور تاسیساتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز لازم. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 960814XXXX80716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/7/1398 بشرح ذیل تعیین گردیدند. - بهروز بهمنی به شماره ملی 454982XXXX بسمت رییس هییت مدیره - فرشاد بهمنی به شماره ملی 454982XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره - مسعود انسان دوست قزوینی به شماره ملی 003477XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری بامضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد ش 960814XXXX73677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/7/1398 بشرح ذیل تعیین گردیدند. - آقای بهروز بهمنی به شماره ملی 454982XXXX - آقای فرشاد بهمنی به شماره ملی 454982XXXX - آقای مسعود انسان دوست قزوینی به شماره ملی 003477XXXX - 2 آقای هوشنگ قاسمی بشماره ملی 451945XXXX بسمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیمی بشماره ملی 451988XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. - 3 روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ش 960814XXXX82796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 30/6/85 تحت شماره 335 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت انجام کلیه خدمات فنی حفاظت و تامین نیروی انسانی ادارات موسسات دولتی تامین ماشین آلات سبک وسنگین و ابزار آلات خاکبرداری و خاکریزی، تعمیر و نگهداری فضای سبز انجام کلیه کارهای بازرگانی و کشاورزی شرکت در مناقصه و مزایده و اخذ وام از بانکها و غیره و ارایه کلیه خدمات 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت دهلران خیابان شهید اعلمی....... تلفن 084272XXXX8 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ سیصدوپنجاه ریال بموجب گواهی شماره 827/944 مورخ 21/6/85 بانک رفاه کارگران شعبه دهلران پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 مدیران شرکت اسداله بهمنی به سمت رییس هییت مدیره، صغری جابری به سمت نایب رییس هییت مدیره سکینه گنجی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک نقدو برات و غیره با امضای منفرد سکینه گنجی مدیر عامل ، همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه . 8 بازرسان شرکت آقایان هوشنگ قاسمی و محمد ابراهیمی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 در تاریخ 30/6/85 ذیل ثبت تکمیل امضا گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی