اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2440

شناسه ملی: 10980052439

تاریخ ثبت: 1388/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/08/14

آدرس: قشم شهرک سام و زال ورودی اول جنب دفتر شرکت ایران اپرون

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/06/90 شرکت مزبور: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 بتصویب رسید. 2 ـ آقایان مجید جعفری بشماره ملی 004186XXXX بسمت رییس هییت مدیره، شرکتP.T INTERFISHERY CO LTD با نمایندگی آقای علیرضا جعفری بشماره ملی 007081XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و وحید صالحی زاده بشماره ملی 001351XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقای مجید فرجی بسمت بازرس اصلی و خانم ساناز محامدگللوجه بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ مکاتبات اسناد اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک و سفته برات عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/5/90 شرکت مزبور: 1 ـ آقای مجید جعفری بشماره ملی 004186XXXX بسمت رییس هییت مدیره، شرکتP.T.INTERFISHERY CO LTD با نمایندگی آقای thongchai tavanpong بسمت نایب رییس هییت مدیره و مجید صالحی زاده بشماره ملی 007645XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مابقی دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی، قراردادها با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/4/90 شرکت مزبور دفتر شرکت در تهران بنشانی: بلوار آفریقا ـ خیابان سعیدی ـ پلاک 19 ـ طبقه 4 ـ کدپستی 196786XXXX تعیین گردید: مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/20:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/90 شرکت مزبور: 1 شرکت P.T. INTERFISHERY CO LTD با نمایندگی آقای Thongchai Tavanpong به سمت رییس هییت مدیره، آقایان مجید صالحی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، و مجید جعفری به سمت عضو هییت مدیره برای مابقی دوره تصدی هییت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 4/10/89 و هییت مدیره مورخ 6/10/89 شرکت مزبور که در مورخ 4/12/89 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی تکمیل گردیده است: 1 ـ آقای Thongchai Tavanpong به نمایندگی از طرف شرکت P.T.INTERFISHERY CO LTD بسمت رییس هییت مدیره و آقایان مجید صالحی زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و مجید جعفری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مابقی دوره تصدی هییت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. 2 ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/1389 شرکت مزبور که در مورخ 24/5/89 به این مرکز واصل گردیده است: موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه بشرح ذیل افزایش و اصلاح یافت. «صید و صیادی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 138/88 مورخ 12/2/88 سازمان منطقه آزاد قشم» مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت Qeshm Lantern Marine Resources Company ( سهامی خاص) که در تاریخ 14/8/88 تحت شماره 2440 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهان صنعت آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات مدیریت و سرمایه گذاری و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 138/88 مورخ 12/2/88 سازمان منطقه آزاد قشم 2 مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: قشم شهرک سام و زال ورودی اول جنب دفتر شرکت ایران اپرون پلاک 1047 4 سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم بانام ششصد هزار ریالی که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 650/2059/242 مورخ 14/8/88 بانک کشاورزی شعبه پردیس قشم پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 شرکت P.T.INTERFISHERY CO .LTD با نمایندگی آقای Thongchai Tavanapong به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد صالحی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت رصد صید قشم ( سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدرضا روستانرج آبادی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 کلیه مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 آقایان فرشید ویزواری و فرهاد نیلی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 اساسنامه شرکت در نوزده ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی