اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 31606

شناسه ملی: 10530437459

تاریخ ثبت: 1389/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 1 3 استان فارس شهر شیراز خیابان نشاط

تاریخ تاسیس: 1389/10/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/14:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ 19/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/10/89 تحت شماره 31606 و شناسه ملی 105304XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/10/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبرجنوب آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید ضربه گیرهای مقوایی و ظروف سلولزی که از ضایعات کاغذ و کارتن باطله به صورت خمیرگیری در صنایع بسته بندی قطعات کریستال الکترونیک قطعات خودرو غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس ـ شهر شیراز خیابان نشاط پلاک 80 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/300 ریالی که تعداد سی و پنج سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ مورخ 5/10/89 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای اکبر شاهچراغی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای رضا کامیاب کلانتری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم آنیتا خادمی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 ـ 5 ـ خانم مهران رحیمیان بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای رضا کامیاب کلانتری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضای ثابت آقای رضا کامیاب کلانتری (مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای اکبر شاهچراغی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای رضا کامیاب کلانتری (مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارت مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم عاطفه خادمی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم لیلا شاهچراغی به عنوان بازرس علی البدل. ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی