اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک قیر و کارزین در تاریخ 24/3/84 ذیل شماره 33 در این اداره ثبت و در تاریخ 24/3/84 امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است و خلاصه شرکتنامه بشرح زیر آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تامین مسکن اعضا اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسات مالی اعتباری مشارکت دادن اعضا خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزش شخصی برای ارتقا سطح تولید و خدمات 2 - مرکز اصلی و نشانی شرکت: قیر و کارزین اداره ثبت اسناد و املاک 3 - سرمایه شرکت: مبلغ چهل و دو میلیون ریال نقدی که چهارده میلیون ریال آن پرداخت شده و متعلق است به شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک قیر و کارزین 4 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: 1 - آقای شمسعلی اسکندری به سمت مدیرعامل شرکت 2 - آقای محمد قاسم صادقی به سمت رییس هییت مدیره شرکت 3 - آقای سید رحمان حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال و آقای عبدالحمید مهدی پور قدیمی و محمد صادق رضایی به سمت اعض علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای شمسعلی اسکندری مدیرعامل شرکت به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره شرکت (محمد قاسم صادقی) ودر غیاب ایشان آقای سید رحمان حسینی نایب رییس شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت و نامه ها با امضا آقای شمسعلی اسکندری (با ذکر سمت) و مهر شرکت معتبر است. 5 - بازرسان شرکت: آقای رحمان گودرزی به سمت بازرس اصلی و حسین میرزایی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قیر و کارزین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی