اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 13647

شناسه ملی: 10100517070

تاریخ ثبت: 1386/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 32 نفر

کد پستی: 1598685914

آدرس: در واحد ثبتی تهران به نشانی تهران خیابان شهید دکتر حسن عضدی خیابان سپند شماره 52

تاریخ تاسیس: 1386/09/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

500,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد میردامادی به کد ملی 128573XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای فریبرز کمالی تبریزی به کد ملی 005094XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101013XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمید دیانت پی به کد ملی 007654XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره آقای علیرضا خلج با کد ملی 006633XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند، به شماره شناسه ملی 101036XXXX5 به عنوان عضو هییت مدیره آقای کورش منتظری با کد ملی 006893XXXX به عنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، به شماره شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفراز اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 981217XXXX80695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد میردامادی به کد ملی 128573XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای فریبرز کمالی تبریزی به کد ملی 005094XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101013XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عابد آفتابی به کد ملی 007453XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره آقای علیرضا خلج با کد ملی 006633XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند، به شماره شناسه ملی 101036XXXX5 عضو هییت مدیره آقای کوروش منتظری با کد ملی 006893XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، به شماره شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند پ 981014XXXX62609 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 101013XXXX3 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX0 شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 101036XXXX5 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ 980910XXXX74638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز کمالی تبریزی با کد ملی شماره 005094XXXX بجای آقای محمود عسکری آزاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. ـ سایر اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی ابقا گردیدند: ـ آقای احمد میردامادی به کد ملی 128573XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مجید خماریان به کد ملی 032033XXXX به عنوان نماینده حقیقی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره شناسه ملی 140031XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای انصار نعمتی به کد ملی 153256XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی 101036XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای عابد آفتابی به کد ملی 007453XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101013XXXX3 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره پ 980404XXXX12474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1397 تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 101013XXXX3 ، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 ، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسه ملی 140031XXXX0 ، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX0 ، و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی 101036XXXX6 به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 971016XXXX44256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت 13647 و شناسه ملی 101005XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1397 و مجوز شماره 42640/122 مورخ 28/9/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید با 56 ماده و 11 تبصره مورد تصویب واقع و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انصار نعمتی با کد ملی شماره 153256XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی 101036XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی منصوب شدند. محمود عسکری آزاد با کد ملی شماره 004544XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره، احمد میردامادی با کد ملی شماره 128573XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101032XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره، مجید خماریان با کد ملی شماره 032033XXXX به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شماره شناسه ملی 140031XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره، عابد آفتابی با کد ملی شماره 007453XXXX به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101013XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هییت مدیره ابقا گردیدند. پ 970203XXXX74357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره به شناسه ملی 103201XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 101013XXXX3 ، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 ، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسه ملی 140031XXXX0 ، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX0 ، و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی 101036XXXX6 به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 961104XXXX14122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خماریان با کد ملی شماره 032033XXXX به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت عضو هییت مدیره جایگزین آقای ابراهیم نادری برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی ابقا گردیدند: آقای محمود عسکری آزاد به کد ملی 004544XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید شکوهی به کد ملی 004383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد میردامادی به کد ملی 128573XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عابد آفتابی به کد ملی 007453XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. پ 960815XXXX76387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان شهید دکتر حسن عضدی خیابان سپند شماره 52 کدپستی 159868XXXX تغییر یافت. پ 960625XXXX01404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:عابد آفتابی به شماره ملی 007453XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. مجید شکوهی با کد ملی شماره 004383XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. محمود عسکری آزاد به کد ملی 004544XXXX به سمت رییس هییت مدیره احمد میردامادی به کد ملی 128573XXXX به سمت عضو هییت مدیره ابراهیم نادری به کد ملی 005744XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 960619XXXX66813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عابد آفتابی با کد ملی شماره 007453XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 101013XXXX3 به جای آقای امیراحمد غفاری به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ 960324XXXX01425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد میردامادی با کد ملی شماره 128573XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 به جای آقای محمود الله وردی به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ 960130XXXX06465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/28:

پیرو آگهی به شماره مکانیزه 139530XXXX01130652 مورخ 13/11/1395 عنوان شرکت سهامی عام صحیح میباشد گه مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ 951228XXXX23644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی 103201XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به 31/6/1395 به تصویب رسید. پ 951124XXXX52442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای امیر حسین فتاحی با کد ملی شماره 045057XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و جایگزین آقای جواد میرزازاده جهت عضویت در هییت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. جناب آقای ابراهیم نادری با کد ملی شماره 005744XXXX به نمایندگی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) جایگزین آقای محمدعلی یزدان جو جهت عضویت در هییت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. جناب آقای امیر احمد غفاری با کد ملی شماره 006254XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و جایگزین آقای حسن غلامی جهت عضویت در هییت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند.و آقای امیر حسین فتاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب نمودند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 950511XXXX73124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/9/1394 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 2002/122 مورخ 14/9/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 به تصویب رسید. ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی 101013XXXX3 ، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 ، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسه ملی 140031XXXX0 ، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX0 و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 101036XXXX5 به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی 103201XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید پ 941125XXXX24945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/22:

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/6/1394 و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد. پ 940922XXXX86152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/09/94 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/94 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 018 ـ 200737 , 949 مورخ 9/9/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 4XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX000 ریال منقسم به 500000000 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده ومبلغ 232069XXXX ریال طی گواهی شماره 487 ـ 188 ـ 94 مورخ 6/7/94 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هفتم تیر ومبلغ 810932XXXX ریال طی گواهی شماره 623 ـ 188 ـ 94 مورخ 04/09/94 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هفتم تیر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ 940922XXXX16488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی یزدان جو با کد ملی شماره 126263XXXX به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید . پ 940603XXXX90699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/28:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی 103800XXXX0 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز ب شناسه ملی 101005XXXX6 بسمت بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ 931128XXXX99260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک ها ، اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و یا مدیر امور مالی و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1831360 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسگری آزاد به شماره ملی 004544XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 101036XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره، آقای جواد میرزازاده شماره ملی 004617XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 101013XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمود تدین به شماره ملی 004506XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدذبیح الله فیض آبادی به شماره ملی 079334XXXX به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی 140031XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ 1764072 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی 101006XXXX3 و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی 108616XXXX5 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 101013XXXX3 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX6 مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی 140031XXXX0 شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 101032XXXX0 و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 101036XXXX5 پ 1764071 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات شماره 56594/92 مورخ 28/03/1392 شناسه ملی شرکت به 101005XXXX0 اصلاح گردید. پ 1709296 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/24:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/12/91 ذبیح اله فیض آبادی ثانی به ک م 079334XXXX بجای رامین میرعالی خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش م 101013XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 1630519 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/8/91 مظفر پوررنجبر به کد ملی 489934XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترسهند به ش.م 101036XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره، محمودرضا قلی به کد ملی 004911XXXX4 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به ش.م 101013XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و محمود تدین به کد ملی 004506XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به ش.م 101032XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و رامین میرعالی خانی به کد ملی 193005XXXX1 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش.ملی 101013XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و جواد میرزازاده به کد ملی 004617XXXX به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به ش.م 101032XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/13:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/2/91 حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل بشرح پیوست صورتجلسه به ایشان تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی به شماره 9152 ت 32 مورخ 8/4/89 نوع شرکت سهامی عام می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/1/1390 به موجب حکم صادره رامین میرعالی خانی به کد ملی 193005XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان( سهامی خاص) به شناسه ملی 101024XXXX1 به جای محمد علی گاوگانی برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/9/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 20/9/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی 101005XXXX6 به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی 005305XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/4/88 و هییت مدیره مورخ 10/9/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/50 ریال بمبلغ 000/000/000/120 ریال منقسم به 000/000/120 سهم 000/1 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی مطالعات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و تمامی آن بموجب گواهی شماره 1441 مورخ 29/9/88 بانک سپه شعبه سپند تهران پرداخت گردیده است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 2/10/88 تکمیل امضا گردیده است محمدعلی گاوکانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به جای محمود تدین برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/6/88 واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 10/10/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/87 به تصویب رسید. حسابرسی آریان فرار به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/10:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/9/87 حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در نبود احد از آنان با امضا یک نفر از اعضا هییت مدیره یا مدیر امور مالی مقصود شاه محمدی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 23/6/1387 واصل گردید. ماده 49 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/86 شرکت مزبور که در تاریخ 15/1/86 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به نمایندگی محمد جوادانبیایی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به نمایندگی سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به نمایندگی جواد میرزا زاده موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به نمایندگی سید بها الدین حسینی هاشمی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به نمایندگی محمود تدین بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/86 آقایان سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی به سمت رییس هییت مدیره و سید بهاالدین حسینی هاشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد جواد انبیایی به سمت مدیر عامل ومحمود تدین و جواد میرزا زاده به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در نبود احد از آنان با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره یا مدیرامور مالی آقای واروژان آرزومانیان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/9/86 ، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی شهرک صدف، فاز 3 مدیران، خیابان آسمان، ساختمان 392 ، واحد 1 تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/1386 شعبه شرکت در جزیره کیش به نشانی کیش ـ شهرک صدف ـ فاز 3 مدیران ـ خ آسمان ـ ساختمان ش 392 ـ واحد 1 تاسیس گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/8/86 اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه در 11 بند به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/6/86 شرکت مزبور که در تاریخ 13/6/86 واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: طراحی تولید خرید و فروش سیستم ها قطعات و دستگاههای رایانه ای مخابراتی و الکترونیکی دستگاههای خودپرداز خود دریافت و کیوسک های الکترونیکی انتقال اطلاعات، دستگاههای انتقال الکترونیکی پول و کارتهای مغناطیسی و هوشمند و نظایر آنها و ملزومات مرتبط و متعلق به آنها نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم های سخت افزاری و دستگاههای تولیدی و یا خریداری شده و فروش و صدور آنها عرضه و فروش محصولات و خدمات فنی مشاوره ای مهندسی آموزشی تحقیقاتی نرم افزاری و سخت افزاری در داخل و خارج از کشور طراحی تولید و عرضه سیستم های کاربردی و ابزارهای و بسته های نرم افزاری در زمینه های مختلف تجاری صنعتی آموزشی از جمله سیستم های بانکی شبکه های ارتباطی صوتی تصویری دیتا و اتوماسیون صنعتی و نظایر آنها انجام کلیه امور فنی و تجاری و ارایه خدمات مربوط به شبکه های اطلاع رسانی از قبیل اینترنت و اینترانت و امثال آن و ارتباطات راه دور (تی سی) و ارتباطات داده ها خرید و فروش واردات و صادرات بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی در زمینه موضوع فعالیت شرکت خرید سهام و سرمایه گذاری و تاسیس یا تملک شرکتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور و واگذاری یا قبول نمایندگی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تاسیس مراکز و شعب به منظور ارایه خدمات فروش نصب پشتیبانی تعمیراتی و آموزشی اخذ و اعطای مجوز و پروانه های لازم از و یا به سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی ایرانی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت، در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید مواد 34 و 39 و 43 و 56 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/3/85 اختیارات هییت مدیره به شرح 11 بند پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/11:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/9/85 آقای حمیدرضا نقاشیان بجای آقای منصور ستاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری همکار سرمایه به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 7/5/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/84 به تصویب رسید. موسسه مالی و حسابرسی دایا رایان به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/2/85 شرکت رفاه فرهنگیان به نمایندگی محمدجواد انبیایی بجای آقای محمودرضا قلی و شرکت بازرگانی فرهنگیان به نمایندگی سید بهاالدین حسینی هاشمی بجای آقای احمد زندی کریمی و صندوق ذخیره فرهنگیان به نمایندگی محمدرضا نوری فرد بجای آقای سیدمهدی آستانی به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند لذا ترکیب اعضای هییت مدیره بشرح ذیل می باشد . آقای سید ذبیح الله فیض آبادی به سمت رییس هییت مدیره و سید بهاالدین حسینی هاشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدجواد انبیایی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و محمدرضا نوری فرد و منصور ستاری به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآورازقبیل چک سفته بروات وغیره با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در نبود احد از آنان با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/1/85 و طبق گواهی شماره 16939/10/110 مورخه 16/12/84 آقای سید ذبیح اله فیض آبادی بجای آقای ناصر عظیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود رضا قلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان سید مهدی آستانی و احمد زندی کریمی و منصور ستاری به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 25/4/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به نمایندگی آقای سید مهدی آستانی- شرکت رفاه فرهنگیان به نمایندگی آقای محمود رضا قلی- شرکت سرمایه گذاری کمال طوبی به نمایندگی آقای منصور ستاری- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به نمایندگی آقای ناصر عظیمی- شرکت بازرگانی فرهنگیان به نمایندگی آقای احمد زندی کریمی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/84 آقایان سید مهدی آستانی به سمت رییس هییت مدیره و منصور ستاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود رضا قلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و در غیاب احدی از آنان با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره یا مدیر امور مالی آقای واروژان آرزومانیان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/83 و صورتجلسه تنفس مورخ 4/11/83 و هییت مدیره مورخ 23/1/84 سرمایه شرکت از مبلغ 20 ، 000 ، 000 ، 000 ریال به مبلغ 50 ، 000 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 50 ، 000 ، 000 سهم 1 ، 000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 30 ، 000 ، 000 ، 000 ریال بموجب گواهی شماره 138/6340 مورخ 23/1/84 بانک ملت شعبه هجرت پرداخت گردیه است ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 31/1/84 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستنادصورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/83 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید آقای ناصر عظیمی بجای آقای محسن فیضی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/1/83 به موجب حکم صادره به شماره 6618 ص مورخ 25/12/82 آقای سیدمهدی آستانی به جای آقای جعفر حبیبی به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان عضو جدید هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی و به عنوان رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی