اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2895

شناسه ملی: 14000161956

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/04/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محمد حیدری به شماره ملی 094096XXXX و اکرم سپهر به شماره ملی 550971XXXX7 و امیر حسن دوست به شماره ملی 432348XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 970517XXXX58464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محمد حیدری به شماره ملی 094096XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اکرم سپهر به شماره ملی 550971XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره امیر حسن دوست به شماره ملی 432348XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا اکرم سپهر (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 970517XXXX15457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: عین اله سلخوری غیاثوند به شماره ملی 265966XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اکرم سپهر به شماره ملی 550971XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و امیر حسن دوست به شماره ملی 432348XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا اکرم سپهر(رییس هییت مدیره)و مهر شرکت معتبر است ش 970129XXXX06341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: - 1 عین اله سلخوری غیا ثوند به شماره ملی 265966XXXX اکرم سپهر به شماره ملی 550971XXXX7 و امیرحسن دوست به شماره ملی 432348XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 - نرگس تقوی تبار به شماره ملی 599994XXXX به سمت بازرس اصلی و مرضیه سیدی به شماره ملی 550998XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 970129XXXX64114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " عمران سالار بتن " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961214XXXX92889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی امور پیمانکاری در زمینه آب، نفت وگاز، برق و نیرو، کشاورزی، زهکشی، ارتباطات و صنعت و معدن، طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های برق رسانی و تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، و ساختمانی و امور پیمانکاری مربوط به دکل برق، خطوط انتقال آب و فاضلاب، خطوط انتقال برق فشارقوی، متوسط و ضعیف، خطوط انتقال گاز، طراحی و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با انرژی نو، انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، انبوه سازی، راه و باند، شهرک سازی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 950719XXXX64139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/14:

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 27/01/84 شرکت فن سالار دنا (سهامی خاص) شماره ثبت 2895 که در تاریخ 07/02/84 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت. آقای صدراله احمدی با واگذاری 5 سهم به محمد سیدی از شرکت خارج گردید در نتیجه آقای محمد سیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید در بقیه سمت اعضا تغییری حاصل نگردید و حق امضا کما فی السابق می باشد. ش 950514XXXX16994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/2/91 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 12/2/91 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردیده. 1 ـ داریوش صادقی نیا و محمد سیدی هرکدام با واگذاری کلیه سهام خود یعنی پنج سهم به اکرم سپهر از شرکت خارج گردیدند و کرامت اله تقوی تبار با واگذاری کلیه سهام خود یعنی شصت و پنج سهم به اکرم سپهر و بیست سهم به سید صداقت تقوی تبار از شرکت خارج گردید غلامحسن ملک پور با واگذاری کلیه سهام خود یعنی دو سهم به محمدرضا سپهر و سه سهم به سید مجتبی حلت آبادی از شرکت خارج گردید. 2 ـ ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت. 3 ـ اکرم سپهر، و سید مجتبی حلت آبادی و محمدرضا سپهر بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ تهمینه نیکروز بسمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: سید مجتبی حلت آبادی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اکرم سپهر بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا سپهر بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی باامضا اکرم سپهر (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/2/91 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 12/2/91 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردیده. 1 ـ داریوش صادقی نیا و محمد سیدی هرکدام با واگذاری کلیه سهام خود یعنی پنج سهم به اکرم سپهر از شرکت خارج گردیدند و کرامت اله تقوی تبار با واگذاری کلیه سهام خود یعنی شصت و پنج سهم به اکرم سپهر و بیست سهم به سید صداقت تقوی تبار از شرکت خارج گردید غلامحسن ملک پور با واگذاری کلیه سهام خود یعنی دو سهم به محمدرضا سپهر و سه سهم به سید مجتبی حلت آبادی از شرکت خارج گردید. 2 ـ ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به سه نفر کاهش یافت. 3 ـ اکرم سپهر و سید مجتبی حلت آبادی و محمدرضا سپهر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. 4 ـ تهمینه نیکروز به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: سید مجتبی حلت آبادی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اکرم سپهر به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا سپهر به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی باامضا اکرم سپهر (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 23/3/84 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 23/3/84 به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی مشاوره طراحی و نظارت بر ساخت شبکه های انتقال و توزیع برق و سیستم های مخابراتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/13:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 27/1/84 شرکت فن سالاردنا ( سهامی خاص) شماره ثبت 2895 که در تاریخ 7/2/84 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت. 1 - آقای صدراله احمدی با واگذاری 5 سهم به محمد سیدی از شرکت خارج گردید در نتیجه آقای محمد سیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید در بقیه سمت اعضا تغییری حاصل نگردید و حق امضا کما فی السابق می باشد. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی