اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 13231

شناسه ملی: 10101706322

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

کد پستی: 9183673135

آدرس: در داخل وخارج از کشور 3 مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت و کد پستی مشهد پنجراه سناباد کوچه علوی پلاک 16 --

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/03/01:

22,000,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه 139830XXXX85013809 مورخ 17/06/1398 در سطر سوم آگهی فوق شماره ملی آقای محمد حمیدی ازغندی 093927XXXX صحیح میباشد و آگهی صادره به شماره مکانیره 139830XXXX85013810 در سطر سوم آگهی فوق شماره ملی اقای محمد حمیدی ازغدی 093927XXXX صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میکردد ش 981207XXXX86744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 094017XXXX و محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی 093992XXXX و حسن نصیریان به شماره ملی 146076XXXX و بابک مصری به شماره ملی 045231XXXX و خانم سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی 045009XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند حسابرسی آگاهان بهروش پارس به شناسه ملی 101006XXXX9 به سمت بازرس اصلی و آقای جواد غزنوی دوزنده به شماره ملی 093440XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید ش 980624XXXX28308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/05/1397 و نامه شماره 40411 , 122 مورخ 29/07/1397 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید 2 ساسنامه جدید شرکت در 60 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید ش 971110XXXX82456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1396 مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ـ 2 موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 970722XXXX19561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1394 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ آقای فرهاد حمیدی ازغدی با کد ملی 094181XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 25/3/1396 انتخاب شد. ـ موسسه وانیا نیک تدبیر با شماره اقتصادی 28650 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی با شماره ثبت 19554 به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960722XXXX96827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان رضا حمیدی ازغدی با کد ملی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، محمد حمیدی با کد ملی 093927XXXX نایب رییس هییت مدیره و بابک مصری با کد ملی 045231XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) و خانم قدسیه بهزادیان به شماره ملی 093747XXXX و فرهاد حمیدی ازغدی با کد ملی 094181XXXX وحسن نصیریان با کد ملی 146076XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قرارداد های تعهدآور و با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر کدام با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 960722XXXX42759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال 1395 مورد تصویب مجمع قرارگرفت ـ آقایان رضا حمیدی ازغدی با کد ملی 094017XXXX ومحمد حمیدی ازغدی با کد ملی 093927XXXX وحسن نصیریان با کد ملی 146076XXXX وفرهاد حمیدی ازغدی با کد ملی 094181XXXX وخانم قدسیه بهزادیان با کد ملی 093747XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی با کد ملی 045009XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960722XXXX34574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای حسن نصیریان کد ملی 146076XXXX از سمت مدیر عاملی شرکت آقای بابک مصری کد ملی 045231XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تاتاریخ 25/03/1396 انتخاب شدند ش 951210XXXX94783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- باعنایت به فوت آقای قاسم والامعتمد (عضو اصلی هییت مدیره)، خانم سپیده حمیدی ازغدی (عضو علی البدل هییت مدیره)به شماره ملی 045009XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 25/3/1396 جایگزین گردیدند. ضمنا سمت اعضای هییت مدیره بشرح زیر میباشد: آقای رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 094017XXXX رییس هییت مدیره- آقای محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی 093927XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره -خانم قدسیه بهزادیان به شماره ملی 093747XXXX و خانم سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی 045009XXXX به سمت عضو هییت مدیره-آقای حسن نصیریان به شماره ملی 146076XXXX به سمت عضو و منشی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و رسمی وبانکی با امضا مدیر عامل ویکی از اعضای هییت مدیره ودرغیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . ش 941208XXXX65127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940302XXXX02940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، قاسم والا معتمد به شماره ملی 049278XXXX نایب رییس هییت مدیره و حسن نصیریان به شماره ملی 146076XXXX به سمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قرارداد های تعهدآور با دو امضا از پنج امضا اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . ش 940519XXXX72581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت و آقایان رضا حمیدی ازغدی ، قاسم والا معتمد ، محمد حمیدی ازغدی ، حسن نصیریان و خانم قدسیه بهزادیان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش XXXX19XXXX03908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1394 و نامه شماره 313294 , 121 مورخ 27/2/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کاهش مبلغ اسمی از 000/10 ریال به 1000 ریال وافزایش تعداد سهام از 000/000/13 سهم به 1300 , 000 , 000 سهم مورد تصویب قرار گرفت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ 130 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 130 . 000 . 000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است . 2 ) تبدیل نوع شرکت به سهامی عام و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره ، مورد تصویب قرار گرفت . آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل می باشد : 1 ) نام وشماره ثبت شرکت : شرکت چرم مشهد ـ به شماره ثبت 13231 2 ) موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن : الف ـ موضوع اصلی : • فعالیت اصلی شرکت عبارتست از تاسیس و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات تولید چرم ومحصولات چرمی .خرید و فروش و واردات و صادرات مواد اولیه شامل انواع پوست گوسفند ، بز، گاو ، شتر،ِ شتر مرغ و سایر پوستهای مجاز ،انواع مواد شیمیایی و یراق آلات و ملزومات محصولات چرمی، ساخت انواع مختلف چرم شامل چرم لباسی، دستکشی ، رویه ،زیره ، اشبالت ،جیر ، کیفی ، مبلی ، کمربندی ، بوت های تزیینی و انواع محصولات چرمی حاصل ازآنها در داخل وخارج از کشور وعرضه آنها در داخل و خارج ازکشور ،واردات ماشین آلات چرمسازی و محصولات چرمی ولوازم یدکی مربوط به آنها با رعایت مقررات کشور بـ موضوع فرعی : • تشکیل انواع شرکت ها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی ) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل وخارج از کشور • مبادرت به خرید وفروش و معاملات بازرگانی داخلی وخارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت • استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی • خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و غیره • خرید و فروش اوراق بهادار • انجام عملیات خدماتی،مالی،اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت • اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه واعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور • انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده ویا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد . • سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفرداً ویا با سرمایه گذاران داخلی وخارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل وخارج از کشور 3 ) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت و کد پستی : مشهد ـ پنجراه سناباد کوچه علوی ـ پلاک 16 —کدپستی 918367XXXX ـ شرکت فاقد شعب می باشد . 4 ) مدت شرکت : نامحدود می باشد . 5 ) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده : سرمایه شرکت 130 . 000 . 000 . 000 ریال می باشد . 6 ) سهام ممتاز : شرکت فاقد سهام ممتاز است . 7 ) هویت کامل رییس واعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت : آقای رضا حمیدی ازغدی فرزند یونس شماره شناسنامه 1487 به سمت رییس هییت مدیره آقای قاسم والامعتمد فرزند احمد شماره شناسنامه 29 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد حمیدی ازغدی فرزند یونس شماره شناسنامه 213 به سمت عضو هییت مدیره خانم قدسیه بهزادیان فرزند ذبیح اله شماره شناسنامه 1034 به سمت عضو هییت مدیره آقای حسن نصیریان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 76189 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل خانم سپیده حمیدی ازغدی فرزند رضا شماره شناسنامه 9666 به سمت عضو علی البدل هییت مدیره 8 ) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قایم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوۀ یک آرا حاضر در جلسۀ رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرا حاضر در جلسة رسمی، معتبر خواهد بود. 9 ) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه : از سود ویژه شرکت در هر سال 10 % به عنوان اندوخته قانونی منظور می گرددکسراین اندوخته موقعی که مجموع آن برابر 10 درصد سرمایه گردد الزامی است که پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی هییت مدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت هشت ماه اقدام به پرداخت سود قابل تقسیم نماید. تقسیم 10 % از سود خالص بین سهامداران در هر حال الزامی است. و انحلال و تصفیه شرکت برطبق قانون و مقررات قانون تجارت می باشد.مجمع عمومی فوق العاده پس از انحلال یک نفر یا بیشتر جهت امر تصفیه تعیین می کند و وظایف مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تجارت می باشد. 10 ) مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است : مبلغ دیون شرکت مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1392 به ترتیب 041 , 966 , 647 , 293 ریال بوده و بدهی های احتمالی مبلغ 000/000/000/75 ریال است. 11 ) روزنامه کثیر الانتشار شرکت : روزنامه خراسان اساسنامه شرکت و صورت و دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین تراز نامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد . ش 940404XXXX80505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. ش 930525XXXX21981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی 1392 انتخاب گردیدند. ش 1826275 رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/11/92 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور و نیز انتقال مانده حساب سود انباشته بحساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/130 ریال منقسم به 000/000/13 سهم 000/10 ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 1801376 رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/4/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/12/91 ، آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان حسابرس شرکت برای سال مالی 92 انتخاب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد محمد حمیدی ازغدی حسن نصیریان و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/92 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نصیریان به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از پنج امضای اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1676310 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/07:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/91 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/300/36 ریال به مبلغ 000/000/300/76 ریال و افزایش تعداد سهام از 000/630/3 سهم 000/10 ریالی بانام به 000/630/7 سهم 000/10 ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/91 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/000/40 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/300/76 ریال منقسم به 000/630/7 سهم 000/10 ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 1638693 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/91 شرکت مزبور, ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه 90 , آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی 91 انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/3/91 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/22 ریال به مبلغ 000/000/300/36 ریال و افزایش تعداد سهام از 000/200/2 سهم 000/10 ریالی بانام به 000/630/3 سهم 000/10 ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/3/91 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حسای سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/300/14 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/300/36 ریال منقسم به 000/630/3 سهم 000/10 ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 6/4/90 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، و تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند 1389 آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلی زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل و موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت به سمت حسابرس سال مالی 1390 و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و محمد حمیدی ازغدی و آرش حمیدی ازغدی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/4/90 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نصیریان (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/6/89 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 88 آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلی زاده حقیقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/13:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/1/89 شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای محمد حمیدی ازغدی از سمت مدیر عامل ی شرکت، آقای حسن نصیریان به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هییت مدیره تا تاریخ 3/4/90 برگزیده شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/9/88 شرکت مزبور، ماده 27 اساسنامه به شرح ذیل: «هییت مدیره شرکت مجاز است که اموال منقول و یا غیرمنقول شرکت را به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر بانک بصورت وثیقه (در رهن بانک) قراردهد» تغییر یافت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/4/88 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 87 ، آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلی زاده حقیقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا حمیدی ازغدی ـ قاسم والامعتمد ـ محمد حمیدی ازغدی ـ آرش حمیدی ازغدی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/4/88 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حمیدی ازغدی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/9/87 شرکت با عنایت به استعفای آقای آرش حمیدی ازغدی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای محمد حمیدی ازغدی به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت و تصدی هییت مدیره منصوب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/7/87 شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای فرهاد حمیدی ازغدی از سمت مدیرعامل شرکت، آقای آرش حمیدی ازغدی به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 12/4/88 انتخاب شدند و کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/27:

طبق صورتجلسه مورخه 12/2/87 هییت مدیره شرکت فوق آقای آرش حمیدی ازغدی از سمت مدیر عامل ی مستعفی و به جای ایشان آقای فرهاد حمیدی ازغدی برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره جایگزین گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/13:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/85 آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلی زاده حقیقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و محمد حمیدی ازغدی و قاسم والا معتمد و آرش حمیدی ازغدی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال اانتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/4/86 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والا معتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش حمیدی ازغدی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 13/4/85 ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 84 تصویب شد و آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلیزاده حقیقی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحید دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/4/84 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 83 ، آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلی زاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان رضا حمیدی ازغدی و محمد حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و آرش حمیدی ازغدی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضا اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/84 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حمیدی ازغدی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/3/84 شرکت مزبور مبلغ اسمی سهام از 7912 ریال به 10000 ریال افزایش و تعداد سهام از 1200000 سهم به 949440 سهم کاهش یافت و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 94944XXXX0 ریال به مبلغ 22XXXXXXXX0 ریال و افزایش تعدادسهام از 949440 سهم به 2200000 سهم 10000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/4/84 با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات مبلغ 125056XXXX0 ریال از بدهی شرکت و به حساب سرمایه منظور گردیده و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 22XXXXXXXX0 ریال منقسم به 2200000 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/4/82 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 تصویب گردیده و آقایان فریدون ترابی انگجی و جواد حسنعلیزاده حقیقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و آقایان رضا حمیدی ازغدی و محمد حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و آرش حمیدی ازغدی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضای اصلی و آقای فرهاد حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیده است. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/4/82 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد حمیدی ازغدی به سمت مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره و به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و روزمره با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی