اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 488151

شناسه ملی: 14005659428

تاریخ ثبت: 1394/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله نارمک ، خیابان شهید سروان علی بختیاری ، خیابان جانبازان غربی ،

کد پستی: 1648645917

تاریخ تاسیس: 1394/12/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/29:

900,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/10:

210,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1398 و مجوز شماره 131181/15 , 982 مورخ 3/6/98 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 16 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نارمک، خیابان شهید سروان علی بختیاری، خیابان جانبازان غربی، پلاک 109 ، طبقه همکف، واحد 3 ک.پ 164864XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980616XXXX74951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1398 و مجوز شماره 81982 / 15 / 982 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد قاسم روشنفکر بلالمی کد ملی 269127XXXX به سمت رییس هییت مدیره عبدالرضا کرمی متین کد ملی 325516XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محسن آرمیده کد ملی 005025XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای عبدالرضا کرمی متین کد ملی 325516XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت تعاونی با دو امضای 1 . عبدالرضا کرمی متین مدیرعامل و 2 . محمد قاسم روشنفکر بلالمی رییس هییت مدیره به عنوان دارندگان حق امضا ثابت همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رییس هییت مدیره امضای - هییت مدیره معتبر می باشد، همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. پ 980502XXXX07156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/02/1398 و مجوز شماره 81982 / 15 / 982 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: عبدالرضا کرمی متین کد ملی 325516XXXX محسن آرمیده کد ملی 005025XXXX محمدقاسم روشنفکر بلالمی کد ملی 269127XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان مازیار ملاقدیمی کد ملی 007385XXXX علی اخباری کد ملی 004345XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. پ 980502XXXX52537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/09/1397 و مجوز به شماره 276157/15 , 972 مورخ 17/10/97 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت تعاونی به مبلغ 900000000 ریال افزایش یافت. پ 971106XXXX94859 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1397 و تاییدیه شماره 206485/15 , 972 مورخ 26/8/1397 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد خزایی به شماره ملی 396207XXXX به سمت بازرس اصلی و محمود آقازیارتی به شماره ملی 544987XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1396 به تصویب رسید پ 971011XXXX20645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/10:

تاسیس شرکت تعاونی دانش یار بهار درتاریخ 10/12/1394 به شماره ثبت 488151 به شناسه ملی 140056XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارایه خدمات بهداشتی، پیشگیری، تشخیصی، درمانی و ارتقا سلامت فردی ایجاد مراکز بهداشتی، درمانی، تشخیصی و پاراکلینیکی و تامین امکانات مورد نیاز مشارکت در مدیریت واحدهای بهداشتی و درمانی واگذار شده از سوی وزارت بهداشت ارایه خدمات آموزشی، تحقیقاتی، کارشناسی، فنی و مشاوره ای مرتبط واردات مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی، درمانی مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رودکی ـ بین کمیل و مرتضوی ـ پلاک 101 ـ واحد 2 کدپستی 135473XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 210000000 ریال میباشد. اولین مدیران شرکت: اعضا هییت مدیره بمدت سه سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن آرمیده بسمت منشی به شماره ملی 005025XXXX بهرام دلاور به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 038359XXXX عبدالرضا کرمی متین به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 325516XXXX سید سینا مرعشی شوشتری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 005510XXXX اردشیر ممتازمنش به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 005509XXXX دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره آقای عبدالرضا کرمی متین رییس هییت مدیره به اتفاق آقای اردشیر ممتازمنش مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای اردشیر ممتازمنش مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آرین آرین پور به شماره ملی 082792XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهدی شریفی به شماره ملی 222969XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 941210XXXX42617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی