اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/11/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/17:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی 769 در تاریخ 17/11/87 ذیل شماره 1209 در این اداره ثبت و در تاریخ 17/11/87 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات الکترون (رایانه و الکترونیک) بموجب تایید شماره 1718 ـ 28/10/87 اداره تعاون ممسنی. 2 ـ مرکز اصلی و نشانی شرکت: ممسنی دشمن زیاری، روستای هجرت 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال نقدی که یک سوم آن معادل سه میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت شده است. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا مجاز: ناصر امیری، رضا امیری، و عبدالرزاق امیری به عنوان اعضا اصلی و خالد امیری علی البدل برای مدت 3 سال که رضا امیری رییس، عبدالرزاق امیری نایب رییس و ناصر امیری منشی و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند که حق امضا در خصوص اسناد تعهدآور و بانکی با ناصر امیری و عبدالرزاق امیری و نامه های عادی با ناصر امیری همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسان شرکت: احسان امیری بازرس اصلی و محسن امیری بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی