اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14174

شناسه ملی: 10660138206

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نیایش به شماره ملی 325348XXXX و آقای مهدی نیایش به شماره ملی 325879XXXX وخانم فوزیه محمدی ده خانجانی به شماره ملی 325223XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم فریده آزادمنش به شماره ملی 325357XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم شبنم مرادی به شماره ملی 324113XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971113XXXX11661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای فرزاد نیایش به شماره ملی 325348XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل و آقای مهدی نیایش به شماره ملی 325879XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم فوزیه محمدی ده خانجانی به شماره ملی 325223XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا فرزاد نیایش (مدیرل عامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971113XXXX71435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای فرزاد نیایش به شماره ملی 325348XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل و آقای مهدی نیایش به شماره ملی 325879XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم فوزیه محمدی ده خانجانی به شماره ملی 325223XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا فرزاد نیایش (مدیرل عامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971113XXXX71435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نیایش به شماره ملی 325348XXXX و آقای مهدی نیایش به شماره ملی 325879XXXX وخانم فوزیه محمدی ده خانجانی به شماره ملی 325223XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم فریده آزادمنش به شماره ملی 325357XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم شبنم مرادی به شماره ملی 324113XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971113XXXX11661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود حسین زادسورشجاعی بشماره ملی 229768XXXX فزاد نیایش بشماره ملی 325348XXXX مهدی نیایش بشماره ملی 325879XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم فریده آزاد منش به شماره ملی 325357XXXX بسمت بازرس اصلی و شبنم مرادی بشماره ملی 324113XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961009XXXX95137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: 1 ـ آقای فرزاد نیایش به شماره ملی 325348XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مهدی نیایش به شماره ملی 325879XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمود حسین زادسورشجانی به شمارملی 229768XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا فرزاد نیایش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961009XXXX68966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ فرزاد نیایش بشماره ملی 325348XXXX و مهدی نیایش بشماره ملی 325879XXXX و محمود حسین زاده سورشجانی بشماره ملی 229768XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ فریده آزادمنش بشماره ملی 325357XXXX به عنوان بازرس اصلی و شبنم مرادی بشماره ملی 324113XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940917XXXX31383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمود حسین زاده سورشجانی بشماره ملی 229768XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فرزاد نیایش بشماره ملی 325348XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مهدی نیایش بشماره ملی 325879XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و قرادادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. ش 940917XXXX89293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/03:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فریده آزادمنش به عنوان بازرس اصلی، خانم شبنم مرادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شر کت انتخاب شد. 3 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 28/8/1394 بقرار ذیل می باشند: آقای فرزاد نیایش و آقای مهدی نیایش و آقای محمود حسین زادسورشجانی تا تاریخ 28/8/1394 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد نیایش به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی نیایش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود حسین زادسورشجانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود حسین زادسورشجانی به سمت مدیر عامل 5 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: امور عمرانی از قبیل امور مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و مولدهای آب و شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانالهای انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی، خدمات و مشاوره درخصوص تصفیه خانه های آب و فاضلاب و انجام امور مربوط و نظایر آن و رشته کشاورزی در زمینه آبخیزداری ایجاد فضای سبز و نگهداری آن و خدمات مربوط به رتبه کشاورزی و نظایر آن و رشته تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده امور شبکه گازرسانی خطوط انتقال آب، گاز و نفت و نظایر آن. 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 3/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 637070XXXX113376XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/11/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم فریده آزادمنش به عنوان بازرس اصلی، خانم شبنم مرادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/11/92 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نیایش و خانم پگا سخاوتی و آقای محمود حسین زادسورشجانی تا تاریخ 14/11/92 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد نیایش بسمت رییس هییت مدیره و خانم پگا سخاوتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود حسین زادسورشجانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمود حسین زادسورشجانی بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و سایر نامه های عادی و اداری و مراسلات با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 26/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی