اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7479

شناسه ملی: 10861021983

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 32 نفر

آدرس: آدرس جدید قم ، بلوار شهید عطاران ، نبش 30 متری مفتح ، طبقه فوقانی پلاک 52

کد پستی: 3716669888

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/20:

95,312,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/13:

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم سهامی خاص به شماره ثبت 7479 و شناسه ملی 108610XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1399 و نامه های شماره 20537/020 مورخ 14/10/98 سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی و 202070/98 مورخ 21/10/98 اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران با نمایندگی آقای حسین کوه خضری به شماره ملی 038364XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم با نمایندگی آقای حسین فهیمی به شماره ملی 038577XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، ،شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 108609XXXX8 قم با نمایندگی آقای محسن محمودی به شماره ملی 038390XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم به شماره ثبت 2010 و شناسه ملی 108609XXXX4 به نمایندگی آقای محمد سلیمی هیزجی به شماره ملی 647949XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم به شماره ثبت 5145 و شناسه ملی 108609XXXX6 قم با نمایندگی آقای مهرداد طلایی به شماره ملی 007763XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، آقای سعید آشکار به شماره ملی 038104XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب شدند.. امضا اوراق و اسناد تعهد آور با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره ،نایب رییس هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر موسسه معتبر می باشد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1398 و نامه های شماره 20537/020 مورخ 14/10/98 سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی و 202070/98 مورخ 21/10/98 اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ( سهامی خاص) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران با نمایندگی آقای حسین کوه خضری به شماره ملی 038364XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم با نمایندگی آقای حسین فهیمی به شماره ملی 038577XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید آشکار به شماره ملی 038104XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. امضا اوراق و اسناد تعهد آور با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره،نایب رییس هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981030XXXX24562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ( سهامی خاص) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران با نمایندگی آقای سید مجتبی منزوی به شماره ملی 175422XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم با نمایندگی آقای حسین فهیمی به شماره ملی 038577XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم به شماره ثبت 5145 و شناسه ملی 108609XXXX6 قم با نمایندگی آقای مهرداد طلایی به شماره ملی 007763XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید آشکار به شماره ملی 038104XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. امضا اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد ودر غیاب رییس هییت مدیره ،نایب رییس هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980808XXXX38470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخه 27/12/1396 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 207 . 111 . 260 . 000 ریال به مبلغ 232 . 390 . 430 . 000 ریال منقسم به 23 . 239 . 043 سهم با نام 10 . 000 ریالی از محل آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ 25 . 279 . 170 . 000 ریال آورده نقدی توسط سهامداران طی گواهی شماره 492/4768/82 مورخ 20/04/98 بانک کشاورزی شعبه مرکزی قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 232 . 390 . 430 . 000 ریال منقسم به 23 . 239 . 043 سهم بانام 10 . 000 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. ش 980425XXXX12506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی منتهی به 30/09/1397 به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 19 دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم ثبت شده به شماره 341 و شناسه ملی 108609XXXX1 به نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن بشماره ملی 269007XXXX و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگرآریا (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرسان اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران قم وحومه ثبت شده به شماره 391 و شناسه ملی 108609XXXX3 به نمایندگی آقای سیداحسان یگانه پرست بشماره ملی 038376XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 980323XXXX32788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی منتهی به 30/09/1396 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 108609XXXX8 قم، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم به شماره ثبت 2010 و شناسه ملی 108609XXXX4 و شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم به شماره ثبت 5145 و شناسه ملی 108609XXXX6 قم به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، شرکت تعاونی روستایی ابوذر ثبت شده به شماره 51 شناسه ملی 108609XXXX7 قم با نمایندگی آقای علیرضا نبی گل به شماره ملی 038221XXXX و شرکت تعاونی تولید روستایی حیدرآباد ثبت شده به شماره 1526 شناسه ملی 108609XXXX1 قم با نمایندگی علیرضا تمیزی به شماره ملی 038381XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ شرکت کشاورزی مرغداران گوشتی قم و حومه بشماره ثبت 341 و شناسه ملی 108609XXXX1 با نمایندگی آقای محسن خانی پور به شماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت 20516 و شناسه ملی 101032XXXX6 تهران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران قم و حومه بشماره ثبت 391 و شناسه ملی 108609XXXX3 با نمایندگی آقای سید احسان یگانه پرست بشماره ملی 038376XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار 19 دی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970430XXXX68499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران با نمایندگی آقای سید مجتبی منزوی به شماره ملی 175422XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم به شماره ثبت 5145 و شناسه ملی 108609XXXX6 قم با نمایندگی آقای عبدالامیر آزادی به شماره ملی 038275XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 108609XXXX8 قم با نمایندگی آقای محسن محمودی به شماره ملی 038390XXXX ، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم با نمایندگی آقای حسین فهیمی به شماره ملی 038577XXXX ، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم به شماره ثبت 2010 و شناسه ملی 108609XXXX4 به نمایندگی آقای محمد سلیمی هیزجی به شماره ملی 647949XXXX و به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سعید آشکار به شماره ملی 038104XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضا اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد ودر غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد وسایر اسناد ومکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970430XXXX04121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشاورزی مرغداران گوشتی قم و حومه بشماره ثبت 341 و شناسه ملی 108609XXXX1 با نمایندگی آقای محسن خانی پور به شماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17555 و شناسه ملی 101006XXXX2 تهران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و شرکت تعاونی روستایی ابوذر به شماره ثبت 51 و شناسه ملی 108609XXXX7 با نمایندگی آقای علیرضا نبی گل بشماره ملی 038221XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 960925XXXX45567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 17 اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر سال بعد خاتمه می یابد به استثنا سال اول اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذرماه جاری خاتمه می یابد. ش 960914XXXX27459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخه 24/09/95 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 182 . 187 . 510 . 000 ریال به مبلغ 207 . 111 . 260 . 000 ریال منقسم به 20 . 711 . 126 سهم با نام 10 . 000 ریالی از محل آورده نقدی سهامداران واشخاص ثالث وازطریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ 24 . 923 . 750 . 000 ریال آورده نقدی طی گواهی شماره 200 مورخه 07/05/96 بانک سپه شعبه خیابان ولیعصر (عج ) قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.سرمایه شرکت مبلغ 207 . 111 . 260 . 000 ریال منقسم به 20 . 711 . 126 سهم با نام 10 . 000 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. ش 960510XXXX80819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی منتهی به 31/06/1395 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم بشماره ثبت 341 و شناسه ملی 108609XXXX1 به نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن به شماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت 30413 و شناسه ملی 103208XXXX8 به عنوان بازرس اصلی حسابرس و شرکت تعاونی روستایی ابوذر بشماره ثبت 51 و شناسه ملی 108609XXXX7 به نمایندگی آقای علیرضا نبی گل به شماره ملی 038221XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. ش 951201XXXX71227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران با نمایندگی آقای سید مجتبی منزوی به شماره ملی 175422XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم به شماره ثبت 5145 و شناسه ملی 108609XXXX6 قم با نمایندگی آقای عبدالامیر آزادی به شماره ملی 038275XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 108609XXXX8 قم با نمایندگی آقای محسن محمودی به شماره ملی 038390XXXX ، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم با نمایندگی آقای حسین فهیمی به شماره ملی 038577XXXX ، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم به شماره ثبت 2010 و شناسه ملی 108609XXXX4 به نمایندگی آقای محمد سلیمی هیزجی به شماره ملی 647949XXXX و به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سعید آشکار به شماره ملی 038104XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضا اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد ودر غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. ش 950220XXXX13809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی منتهی به 31/06/1394 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 101012XXXX0 تهران، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 108609XXXX8 قم، شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران استان قم به شماره ثبت 3917 و شناسه ملی 108609XXXX0 قم، شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم به شماره ثبت 2010 و شناسه ملی 108609XXXX4 و شرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم به شماره ثبت 5145 و شناسه ملی 108609XXXX6 قم به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران تخم گذار قم ثبت شده به شماره 346 شناسه ملی 108609XXXX6 قم با نمایندگی آقای حمیدرضا اسماعیلی غلامی به شماره ملی 038675XXXX و شرکت تعاونی تولید روستایی حیدرآباد ثبت شده به شماره 1526 شناسه ملی 108609XXXX1 قم با نمایندگی علیرضا تمیزی به شماره ملی 038381XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم بشماره ثبت 341 و شناسه ملی 108609XXXX1 با نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن به شماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت 30413 و شناسه ملی 103208XXXX8 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و شرکت تعاونی روستایی ابوذر بشماره ثبت 51 و شناسه ملی 108609XXXX7 با نمایندگی آقای علیرضا نبی گل به شماره ملی 038221XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950220XXXX18243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 140 . 520 . 850 . 000 ریال به مبلغ 161 . 354 . 180 . 000 ریال منقسم به 16 . 135 . 418 سهم با نام 10 . 000 ریالی از محل آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و به هییت مدیره تفویض اختیار داد تا نسبت به عملی شدن افزایش سرمایه اقدام نماید. ش 940413XXXX30904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/11/1393 در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 140 . 520 . 850 . 000 ریال به مبلغ 161 . 354 . 180 . 000 ریال منقسم به 16 . 135 . 418 سهم با نام 10 . 000 ریالی از محل آورده نقدی سهامداران واز طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ 20 . 833 . 330 . 000 ریال آورده نقدی طی گواهی 3578/63900 مورخ 02/04/1394 بانک کشاورزی شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده 4 : سرمایه شرکت مبلغ 161 . 354 . 180 . 000 ریال منقسم به 16 . 135 . 418 سهم با نام 10 . 000 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. ش 940413XXXX85155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخه 29/03/1393 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 119 . 687 . 520 . 000 ریال به مبلغ 140 . 520 . 850 . 000 ریال منقسم به 14 . 052 . 085 سهم با نام 10 . 000 ریالی از محل آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدیدافزایش یافت که مبلغ 20 . 833 . 330 . 000 ریال افزایش سرمایه طی گواهی 12305/63900 مورخ 13/10/1393 بانک کشاورزی شعبه مرکزی قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده 4 اساسنامه:سرمایه شرکت مبلغ 140 . 520 . 850 . 000 ریال منقسم به 14 . 052 . 085 سهم با نام 10 . 000 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد ش 931021XXXX25746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی منتهی به 31/06/1393 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم بشماره ثبت 341 و شناسه ملی 108609XXXX1 به نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن به شماره ملی 269007XXXX وموسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت 30413 و شناسه ملی 103208XXXX8 به عنوان بازرسان اصلی و شرکت تعاونی روستایی ابوذر بشمارهثبت 51 و شناسه ملی 108609XXXX7 به نمایندگی آقای علیرضا نبی گل به شماره ملی 038221XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. ش 931020XXXX27600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/05:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم شماره ثبت 81 شناسه ملی 108609XXXX8 قم با نمایندگی آقای محسن محرری بشماره ملی 038359XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شد. 2 ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی (سهامی خاص) شماره ثبت 81046 شناسه ملی 101012XXXX0 تهران با نمایندگی آقای سیدمجتبی منزوی بشماره ملی 175422XXXX بسمت رییس هییت مدیره و شرکت اتحادیه کشاورزی مرغداران استان قم بشماره ملی 3917 شناسه ملی 108609XXXX0 قم با نمایندگی آقای محمدتقی محمدی بشماره ملی 038159XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 3 ـ امضا اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. ش 500960XXXX117895XXXX اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/28:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/9/1392 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 953125XXXX0 ریال بمبلغ 119687XXXX00 ریال منقسم به 11968752 سهم بانام به ارزش هر سهم 10000 ریال که تماما از محل آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ 243750XXXX0 ریال افزایش سرمایه طی گواهی شماره 20/2/1393 ـ 1566/242 بانک کشاورزی شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 500960XXXX117827XXXX اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/10:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 18/10/92 و هییت مدیره مورخه 2/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ( سهامی خاص) شماره ثبت 81046 شناسه ملی 101012XXXX0 با نمایندگی آقای سید مجتبی منزوی به شماره ملی 175422XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران قم شماره ثبت 3917 شناسه ملی 108609XXXX0 با نمایندگی آقای محمد تقی محمدی به شماره ملی 038159XXXX نایب رییس هییت مدیره، شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم شماره ثبت 81 شناسه ملی 108609XXXX8 با نمایندگی آقای علیرضا نبی گل به شماره ملی 038221XXXX ، شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان قم شماره ثبت 2010 شناسه ملی 108609XXXX4 با نمایندگی آقای محمد سلیمی هیزجی به شماره ملی 647949XXXX و شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی قم شماره ثبت 5145 شناسه ملی 108609XXXX6 قم با نمایندگی آقای عبدالامیر آزادی به شماره ملی 038275XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی گندمکاران قم شماره ثبت 905 شناسه ملی 108609XXXX7 قم با نمایندگی آقای عبداله محمدی به شماره ملی 428405XXXX و شرکت تعاونی تولید روستایی حیدر آباد شماره ثبت 1526 شناسه ملی 108609XXXX1 قم با نمایندگی آقای علیرضا تمیزی به شماره ملی 038381XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره و آقای سعید آشکار به شماره ملی 038104XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس حق امضا دارد. ش 500960XXXX117687XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/3/91 و هییت مدیره مورخه 24/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/190/959/72 ریال بمبلغ 000/500/312/95 ریال منقسم به 250/531/9 سهم بانام 000/10 ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ 000/310/353/22 ریال افزایش سرمایه طی گواهی شماره 862 ـ 24/7/91 بانک سپه شعبه خیابان ولیعصر (عج) قم بحساب پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/312/95 ریال منقسم به 250/531/9 سهم بانام 000/10 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 28/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ماده 16 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. صندوق دارای دو بازرس اصلی که یکی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرس قانونی صندوق نیز می باشد و یکی از میان سهامداران و یک بازرس علی البدل از میان سهامداران که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلا مانع است و بازرسان و حسابرس نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هییت مدیره باشند. 2 موسسه حسابرسی قواعد شماره ثبت 20516 تهران و شرکت تعاونی مرغداران گوشتی شماره ثبت 341 با نمایندگی محسن خانی پور روشن به شماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرسان اصلی و شرکت تعاونی تولید روستایی ملک آباد شماره ثبت 1124 قم با نمایندگی آقای مجتبی پور دانا شماره ملی 038097XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 24/12/90 و هییت مدیره مورخه 16/02/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/030/551/52 ریال به مبلغ 000/190/959/72 ریال منقسم به 919/295/7 سهم با نام 000/10 ریالی از محل آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ 000/160/408/20 ریال افزایش سرمایه طی گواهی شماره 123 ـ 16/02/91 بانک سپه شعبه خیابان ولیعصر (عج) بحساب پرداخت گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت: مبلغ 000/190/959/72 ریال منقسم به 919/295/7 سهم با نام 000/10 ریالی تماما پرداخت شده می باشد. 2 ـ ماده 16 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: صندوق دارای یک حسابرسی مستقل از میان موسسات عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران و یک بازرس قانونی اصلی و یک بازرس علی البدل از میان سهامداران که توسط مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان و حسابرس نمی توانند همزمان مدیرعامل یا عضو هییت مدیره باشند. رییس ثبت اسناد منطقه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه 18/10/90 و هییت مدیره 27/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ صورتهای مالی منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی(سهامی خاص) بشماره ثبت 81046 با نمایندگی آقای سید مجتبی منزوی بشماره ملی 175422XXXX بسمت رییس هییت مدیره,شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران قم بشماره ثبت 3917 با نمایندگی آقای محمدتقی محمدی بشماره ملی 038159XXXX نایب رییس هییت مدیره,شرکت اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی استان قم بشماره ثبت 5145 با نمایندگی آقای عبدالامیر آزادی بشماره ملی 038275XXXX ,شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی قم بشماره ثبت 81 با نمایندگی آقای محمد قدمی بشماره ملی 038414XXXX ,شرکت اتحادیه تعاونیهای دامداران استان قم بشماره ثبت 2010 با نمایندگی آقای محمد سلیمی هیزجی بشماره ملی 647949XXXX بشماره ملی 647949XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و شرکت تعاونی روستایی ابوذر بشماره ثبت 51 با نمایندگی آقای علیرضا نبی گل بشماره ملی 038221XXXX و شرکت تعاونی تولید روستایی رحمت آباد بشماره ثبت 1448 با نمایندگی آقای احمد دهقانی بشماره ملی 444981XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره و آقای سعید آشکار بشماره ملی 038104XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت میباشد.و در غیاب رییس هییت مدیره, نایب رییس حق امضا دارد. 3 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی بشماره ثبت 341 با نمایندگی محسن خانی پور روشن بشماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران قم و حومه بشماره ثبت 391 با نمایندگی آقای حمیدرضا صبوری بشماره ملی 038100XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 ـ موسسه حسابرسی قواعد بشماره ثبت 20516 تهران به عنوان حسابرسی برای مدت یکسال انتخاب شد. 6 ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم ـ میدان ارتش ـ ساختمان جهاد کشاورزی کدپستی 371395XXXX9 انتقال یافت. رییس ثبت اسناد منطقه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 19/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ صورت های مالی منتهی به 31/6/89 به تصویب رسید. 2 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم بشماره ثبت 341 با نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن بشماره ملی 269007XXXX به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی تولید روستایی رحمت آباد بشماره ثبت 1448 با نمایندگی آقای عبدالامیر آزادی بشماره ملی 038275XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. رییس ثبت اسناد منطقه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 5/2/89 مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم، بلوار شهید عطاران، نبش 30 متری مفتح، طبقه فوقانی پلاک 52 کدپستی 371666XXXX انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 23/2/1388 آقای محمدرضا رجبی موسی آبادی به نمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم به جای آقای محمدرضا فرهنگی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شد. کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/11/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای محمدرضا فرهنگ به نمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قم بجای آقای محمد رضا رجبی موسی آبادی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شد. 2 - آقایان سید مجتبی منزوی به سمت رییس هییت مدیره و محمد تقی محمدی نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/9/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - صورتهای مالی منتهی به 31/6/87 به تصویب رسید. 2 - شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم به نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران قم و حومه به نمایندگی آقای سیداسماعیل موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 23131 10/11/86 مندرج در روزنامه رسمی به شماره 18342 25/11/86 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم ( سهامی خاص) به شماره ثبت 7479 شرکت تعاونی مرغداران گوشتی به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی گاوداران قم و حومه به عنوان بازرس علی البدل صحیح است که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی