اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 405568

شناسه ملی: 10320563228

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1549635111

آدرس: شهر تهران ، میرداماد ، روبروی مسجد الغدیر جنب بانک ملی پ 184 واحد 1

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/01:

102,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ آقای رضا امینی به شماره ملی 146721XXXX به شماره شناسنامه 889 تاریخ تولد 6/4/1364 فرزند یداله با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسام الدین بختیار به شماره ملی 037039XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/41 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/45 ریال افزایش داد. آقای بهروز امینی به شماره ملی 146524XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/41 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/45 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/102 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حسام الدین بختیار به شماره ملی 037039XXXX و آقای رضا امینی به شماره ملی 146721XXXX و بهروز امینی به شماره ملی 146524XXXX و آقای عادل اعترافی به شماره ملی 146527XXXX . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای حسام الدین بختیار به شماره ملی 037039XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا امینی به شماره ملی 146721XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز امینی به شماره ملی 146524XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عادل اعترافی به شماره ملی 146527XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا امینی به شماره ملی 146721XXXX به سمت مدیرعامل. 5 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، میرداماد، روبروی مسجد الغدیر جنب بانک ملی پ 184 واحد 1 کدپستی 154963XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رضا امینی و بهروز امینی و حسام الدین بختیار متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 24/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی