اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 558

شناسه ملی: 10780158779

تاریخ ثبت: 1392/07/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 3816877131

آدرس: 13 استان مرکزی ، شهر اراک ، خ مشهد 12 متری سعادت بن بست صاحب الزمان پلاک 379

تاریخ تاسیس: 1392/07/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/15:

موسسه فوق در تاریخ 15/7/92 شماره ثبت 558 شناسه ملی 107801XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 15/7/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات داوری و حقوقی با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان مرکزی، شهر اراک، خ مشهد 12 متری سعادت بن بست صاحب الزمان پلاک 379 کدپستی 381687XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای ابراهیم یساولی شراهی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم زهرا سوسن آبادی فراهانی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای عبدالرضا فرجی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای ابوالفضل سوسن آبادی فراهانی به سمت عضو هییت مدیره. 55 خانم زهرا سوسن آبادی فراهانی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار، تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 835170XXXX110222XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی