اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 824

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 23 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ 11/7/88 شرکت فوقالذکر منضم به نامههای شماره 1409 مورخ 18/11/88 و 1410 مورخه 18/11/88 اداره تعاون بابلسر که با حضور اکثریت نمایندگان که در محل مندرج آگهی دعوتنامه بعمل آمده پس از رسمیت جلسات و تعیین هیئت رئیسه مجامع تغییرات ذیل حاصل گردید: 1ـ بر حسب صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون در خصوص نحوه تشکیل مجامع عمومی عادی و فوقالعاده پیشنهادی در مجمع بحث و مورد تصویب مجمع رسید. ضمنا موارد 32 الی 35 اساسنامه حذف و ماده 21 آن اصلاح گردید. 2ـ برحسب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده: الف ـ بیلان مالی و عملکرد سالهای 86 و 87 بتصویب مجمع رسید. ب ـ روزنامه کثیرالانتشار بشیر مازندران جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ج ـ آقایان سید محمود آقایی و اسماعیل علیجان تبار و شعبان پورمحمد و خلیل رمضانی و فرهاد ید اللهی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مهدی رجبی و قربان آقایی بعنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. د ـ آقایان محمد زمان آقاجانی و عباس باباجانی و سید اسماعیل میرشمسی بعنوان بازرسین اصلی و آقای علی حسن پور بعنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 17/11/88 آقای اسماعیل علیجان تبار بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شعبان پور محمد شورکی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد یداللهی بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان خلیل رمضانی و سید محمود میرآقایی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال و آقای خلیل رمضانی با حفظ سمت بعنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده در مورخ 28/5/84 شرکت فوق الذکر منضم به نامه شماره 842-13/6/84 اداره تعاون بابلسر که برمبنای دعوتنامه قبلی با حضور اکثریت اعضاء در محل مرکز آموزش شیلات بابلسر برگزار گردید پس از رسمیت جلسه و تعیین هیئت رئیسه مجمع تغییرات ذیل حاصل گردید: 1-عملکرد مالی و ترازنامه سال 83 به تصویب مجمع رسید. 2-آقایان علی کریمیان و خلیل رمضانی و محمد رجبی و اسماعیلعلیجان تبار و سید محمود میرآقایی بعنوان اعضای اصلی هیئت و آقایان ابوالحسن مرادی و قربان آقایی بعنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . 3-آقایان تقی آراد و امراله پور حسین و قربانعلی نجف تبار بعنوان بازرسین اصلی و آقای شعبان پورمحمد بعنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 4-بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 9/6/84 آقای علیکریمیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رجبی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل علیجان تبار بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای خلیل رمضانی عضو هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل شرکت و آقای محمود میر آقایی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردیدکلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهد آور بانکی از قبیل : چک,سفته, برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائبرئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی