اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9645

شناسه ملی: 10260307312

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 8144935736

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1397 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله سید علی خان کوچه بابک کوچه کاویان پلاک 71 طبقه دوم واحد شمالی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1397 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان _ شهرستان اصفهان _ بخش مرکزی _ شهر اصفهان _ محله سید علی خان _ کوچه بابک _ کوچه کاویان _ پلاک _ 71 _ طبقه دوم _ واحد شمالی _ کدپستی 814493XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970708XXXX91907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/09:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/11/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 ـ مهدی بورونی کوهپایی به کد ملی 128189XXXX به سمت رییس هییت مدیره سید نوشاد خدادادی به کد ملی 468984XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل سید محمد خدادادی با کد ملی 468982XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا هییت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد را به مدیر عامل شرکت تفویض نمودند، امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/11/92 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114657XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/5/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مهدی بورونی کوپایی کد ملی 128189XXXX و کدپستی 819811XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید نوشاد خدادادی کد ملی 468984XXXX و کدپستی 817471XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید محمد خدادادی کد ملی 468982XXXX و کدپستی 817478XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و سید محسن جهان بخشی کد ملی 468947XXXX و کدپستی 817496XXXX و سید علی خدادادی کد ملی 128271XXXX و کدپستی 817473XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/6/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 4/6/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان سید محمد خدادادی بشماره ملی 468982XXXX و کدپستی 817478XXXX و مهدی بورونی کوپایی بشماره ملی 128189XXXX و کدپستی 819811XXXX و سید نو شاد خدادادی بشماره ملی 468984XXXX و کدپستی 817471XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان سید محسن جهان بخش بشماره ملی 468947XXXX و کدپستی 817496XXXX و مصطفی داد خواه بشماره ملی 127006XXXX و کدپستی 817484XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای مهدی بورونی کوپایی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای سید نو شاد خدادادی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید محمد خدادادی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً هییت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل تفویض نمود. 3 ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 14/6/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 6/6/1387 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان سید محمد خدادادی و مهدی یورونی کوپایی و نریمان حسین پور دورکی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مالک غریبی و محمود رحیمی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای مهدی یورونی کوپایی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای نریمان حسین پور دورکی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید محمد خدادادی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً هییت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه شرکت دارا می باشد را به مدیرعامل تفویض نمودند. 3 ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/02/28:

برار صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2 و 3/2/1383 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقایان کمال چیت ساززاده علاف- نریمان حسین پور دورکی- سید محمد خدادادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مالک غریبی و محمود رحیمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود آقای کمال چیت ساززاده علاف را به سمت رییس هییت مدیره و آقای نریمان حسین پور دورکی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید محمد خدادادی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا هییت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشند را به مدیر عامل شرکت تفویض نمودند. روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است مواد 37 و 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید ماده 37 اصلاحی کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضا اشخاص خواهد بود که هییت مدیره در جلسه هییت مدیره تعیین می شوند. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به سه میلیون ریال افزایش یافت به موجب نامه شماره 235/1717 - 2/2/83 بانک مسکن شعبه آزادی بها افزایش سرمایه و سهام تعهدی شرکت پرداخت گردید و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت سه میلیون ریال نقدی که به سیصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است مراتب در تاریخ 28/2/83 ثبت و از لحاظ امضا تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی