اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 108

شناسه ملی: 10220007333

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 خانم مریم نمدمال ترکاشه شماره ملی 639979XXXX ، آقای نجم الدین توحیدی شماره ملی 292968XXXX و آقای ریوف توحیدی شماره ملی 639980XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - 2 خانم فریبا کهریزی به شماره ملی 292990XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مهتاب یثرابی به شماره ملی 376169XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980816XXXX65264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 خانم مریم نمدمال ترکاشه به شماره ملی 639979XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای ریوف توحیدی به شماره ملی 639980XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای نجم الدین توحیدی به شماره ملی 292968XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک رییس و نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980816XXXX68980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 نشانی شرکت در شهرستان بوکان به بخش سیمینه ، دهستان آختاچی شرقی ، روستا اوچ تپه ، کوچه (مزرعه) ، جاده (بوکان ـ میاندوآب) ، پلاک 0 ، طبقه همکف شرکت مرغ چمان کدپستی: 595518XXXX تغییر و انتقال یافت. ش 980515XXXX72311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/22:

آگهی تغییرات شرکت مرغ چمان سهامی خاص به شماره ثبت 108 و شناسه ملی 102200XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم نمدمال ترکاشه به شماره ملی 639979XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای ریوف توحیدی به شماره ملی 639980XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای نجم الدین توحیدی به شماره ملی 292968XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک رییس و نایب رییس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم مریم نمدمال ترکاشه به شماره ملی 639979XXXX آقای ریوف توحیدی به شماره ملی 639980XXXX آقای نجم الدین توحیدی به شماره ملی 292968XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم فریبا کهریزی به شماره ملی 292990XXXX به سمت بازرس اصلی خانم مهتاب یثرابی به شماره ملی 376169XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950722XXXX25977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/6/92 در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد. 1 با رعایت ماده 147 ل.ا.ق.ت خانمها فریبا کهریزی و مهتاب یثرابی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار، رسالت جهت نشر آگاهی های شرکت انتخاب شد. 3 خانم مریم نمدمال ترکاشه، آقایان ریوف توحیدی و نجم الدین توحیدی به سمت اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. 31 خانم مریم نمدمال ترکاشه به سمت عضو و رییس هییت مدیره 32 آقای ریوف توحیدی به سمت عضو و نایب رییس 33 آقای نجم الدین توحیدی به سمت عضو و مدیر عامل 4 کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 1707749 اداره ثبت اسناد بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 30/4/1390 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانمها مهتاب یثرابی و فریبا کهریزی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ) آقایان محمد صالح رمضانی، محی الدین توحیدی و خانم مریم نمدمال ترکاشه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 1 3 ) آقای محمد صالح رمضانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره 2 3 ) آقای محی الدین توحیدی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره 3 3 ) خانم مریم نمدمال ترکاشه به سمت عضو و مدیر عامل 4 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک محمد صالح رمضانی (رییس هییت مدیره) محی الدین توحیدی (نایب رییس) و خانم مریم نمدمال ترکاشه ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا رییس و نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 29/11/87 در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانمها مریم نمدمال، توحید به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 2 - آقایان عزالدین توحیدی، محمد صالح رمضانی و محی الدین توحیدی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 - 1 ) آقای محمد صالح زمانی به سمت عضو و رییس هییت مدیره 2 - 2 ) آقای محی الدین توحیدی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره 3 - 3 ) آقای عزالدین توحیدی به سمت عضو و مدیرعامل 3 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک عزالدین توحیدی و محمد صالح رمضانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/8/85 در شرکت فوق تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: به استناد صورتجلسه فوق موضوع شرکت به پرورش مرغ گوشتی تغییر یافته و در نتیجه ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد: رییس ثبت بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/83 در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده. 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه قانون تجارت آقایان محمد صالح رمضانی و داود احمدقلو به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند. 3 ـ آقایان عزت الدین توحیدی، و نجم الدین توحیدی و محی الدین توحیدی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 4 ـ با استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/12/84 آقایان نجم الدین توحیدی رییس هییت مدیره محی الدین توحیدی نایب رییس هییت مدیره و عزت الدین توحیدی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیده اند که مقرر گردیده است کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل عزت الدین توحیدی و رییس هییت مدیره نجم الدین توحیدی و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره آقای محی الدین توحیدی حق امضا دارد و سایر نامه های اداری تنها با امضا عزت الدین توحیدی معتبر خواهد بود. رییس ثبت بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی